Som du nok har bemærket, har diskussionen om biogas og grøn omstilling fyldt en del på det seneste.

I går aftes diskuterede vi i Socialdemokratiet sagen en sidste gang sammen med Dansk Folkeparti og SF.

På mødet kom vi i fællesskab frem til vores endelige beslutning. Det følgende er lidt langt, men jeg håber, I vil læse det helt til ende for at forstå, hvad der ligger til grund for vores beslutning.

Ideen om at etablere et biogasanlæg i Holbæk Kommune har for os altid handlet om to centrale elementer:

1. Biogas handler om grøn omstilling. Vi vil gerne gå forrest, og vi vil gøre noget nu. Vi kan ikke blive ved med at skubbe de svære beslutninger foran os til de kommende generationer.

2. Samtidig mente vi, at et anlæg med fordel kunne placeres i Snævre Vest baseret på de faglige indstillinger, vi var blevet forelagt. MEN! Vi havde også nogle bekymringer i forhold til denne placering.

I Socialdemokratiet har vi særligt været bekymret for, om der ville opstå for meget tung trafik på de små veje. Og hvis der gjorde, om vi så kunne være sikre på, at trafikken ikke ville forstyrre for meget, særligt på de tidspunkter, hvor mange børn cykler til og fra skole. Det gav jeg også selv udtryk for i mit opslag her på siden tilbage i januar måned.

Jeg er personligt af den overbevisning, at man skal tage sig tid til at tænke sig rigtig grundigt om, når man træffer beslutninger, der potentielt set kan have meget store konsekvenser.

Man skal ikke lade sig friste til at træffe populistiske beslutninger fra den ene dag til den anden. Man skal ikke lade sig rive med af af hverken folkestemningen, journalister eller eksperter. Og man skal ikke tabe hovedet på Facebook.

Derfor er jeg også rigtig glad for, at vi valgte en høringsperiode på 8 uger, som er meget længere end det normale. Det har givet os tiden til at få alle sten vendt, givet alle borgere, eksperter og virksomheder muligheden for at komme til orde og få vendt og drejet alle argumenter i sagen.

Faktisk mener jeg, det er noget af det fineste i vores demokrati, at man tør lade høringsperioden forløbe og få alle argumenter og fakta på bordet, før man gør sin endelige holdning op. Ikke mindst synes jeg, det er det mest ansvarlig at gøre, nårman er borgmester.

Her til aften har vi så gjort vores endelige holdning op: Dansk Folkeparti, SF og Socialdemokratiet er blevet enige om, at vi stemmer nej til placeringen af et biogasanlæg i Snævre Vest.

Vi vil stadig gerne have et biogasanlæg - men det skal ikke være for enhver pris. Uanset hvor meget, vi har forsøgt i løbet af sagen, har det ikke været muligt at få helt ro i maven og fjerne alle bekymringer i forhold til placeringen. Og når ikke vi kan det, vil hverken Socialdemokratiet eller de andre partier stemme ja.

Det ser dermed ud til, at en næsten enig kommunalbestyrelse på 29 ude af 31 medlemmer stemmer nej, når sagen skal behandles i kommunalbestyrelsen den 19. juni.

Det er ærgerligt, at vi ikke kunne løse udfordringerne med placeringen - men jeg vil dog hellere fokusere på noget andet i den sammenhæng. For diskussionen om biogas har faktisk ændret noget i Holbæk Kommune:

Aldrig tidligere har den grønne omstilling stået så højt på dagsordenen og både blandt virksomheder, medarbejdere og borgere har jeg mærket en vilje til at gøre noget for det grønne. Og det er jo det, det i sidste ende handler om.

Samtlige partier i kommunalbestyrelsen har også givet meget klart udtryk for, at de er klar til at trække i arbejdstøjet og sætte skub i den grønne omstilling - også selvom det kræver svære beslutninger i fremtiden. Dét arbejde glæder jeg mig helt vildt til, at vi skal igang med sammen.


Med venlig hilsen
Christina


Den gamle sportsbar på Nygade 20 begynder så småt at ligne et vaskeægte valg Cafè

Flere frivillige har været forbi og hjulpet til med at dekorere kontoret. Der er hængt en plan op, så man kan se hvad der sker de forskellige dage, kort over Holbæk by og kommune, så vi kan holde øje med at vi dækker hele kommunen.

KOM ENDELIG FORBI Der er åbent alle hverdage kl. 12.00-17.00. I weekenden kl. 10.00-17.00 (på nær i lørdag d. 11. maj, hvor vi hænger plakater op).
Kære alle

I løbet af de sidste mange måneder har Udvalget for Klima og Miljø arbejdet med en sag om etablering af et biogasanlæg i Holbæk Kommune.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at en beslutning som denne kræver mange overvejelser, og jeg har haft brug for at tænke mig rigtig, rigtig godt om.

Derfor bliver det følgende en smule langt. Allerførst vil jeg dog gerne minde om en generel ting:

Vi skal have en sober og saglig debat om det her emne, hvor vi passer på os selv og hinanden også selvom der er stærke holdninger og følelser til, hvordan vi løser klimakrisen, den grønne omstilling og etablerer et biogasanlæg. Det håber jeg, I vil være med til.

Nu til selve sagen:

HVORFOR SKAL HOLBÆK KOMMUNE HAVE ET BIOGASANLÆG?

Den grønne dagsorden er for mig den vigtigste udfordring i min generation. Det er en kæmpe udfordring, og der skal ske noget NU, hvis vi skal kunne se de fremtidige generationer i øjnene!

På landsplan diskuterer politikere, tænketanke, virksomheder og forskere, hvordan Danmark kan omstilles, så vi kan nå at forhindre de alvorligste konsekvenser af klimaforandringerne.

Men vi kan ikke lade det politiske ansvar være op til Christiansborg alene. Vi skal også løfte vores del af ansvaret ude i kommunerne. Biogas er en hjørnesten i cirkulær økonomi – og dermed også afgørende, hvis vi mener det alvorligt, når vi siger, at Holbæk Kommune skal være mere grøn og bæredygtig.

Vi ved, at hvis vi udnytter gyllen i et biogasanlæg, vil der blive ledt mindre metan og andre drivhusgasser ud i atmosfæren, og når gyllen er afgasset i anlægget, så udnyttes den bedre af planterne på markerne med formindsket udvaskning af kvælstof til fordel for vandmiljøet.

Gevinsten er kæmpestor: Med det anlæg, vi drøfter, vil vi kunne reducere cirka 10 % af kommunens samlede CO2-udledning! Og det er endda, når vi har taget højde for CO2-udledningen fra den transport, der er forbundet med et biogasanlæg.

I modsætning til den grønne energi fra for eksempel vindmøller, så kan biogassen oplagres og bruges de dage, hvor solen ikke skinner. Samtidig er biogassen lige nu det eneste alternativ til den diesel, som vi bruger til den tunge transport.

I kommunalbestyrelsen har vi aftalt, at vi skal arbejde for en energiomlægning, netop for at sikre en holdbar udvikling for kommunen. Lykkes vi ikke, er det jo bare tomme ord og løfter, som blæser i vinden.

Vi har cirka 24.000 opvarmede bygninger i Holbæk Kommune, hvoraf cirka 10.000 bygninger er opvarmet via individuelle naturgasfyr. Det biogasanlæg, vi drøfter vil forventeligt producere ca. 30 mio. m3 biogas om året, svarende til opvarmningen af ca. 12-14.000 husstande årligt.

Biogas er altså virkelig noget, der batter i den grønne omstilling, selvom vi selvfølgelig også får brug for at sætte ind på andre områder.

HVOR SKAL BIOGASANLÆGGET PLACERES?

Se, nu kommer vi så til den sværeste del af sagen, nemlig placeringen.

Der har igennem de sidste måneder været mange placeringer i spil: St. Merløse, Audebo, Kvanløse, Snævre og Snævre Vest.

Sandheden er, at der ikke findes nogen perfekt placering til et biogasanlæg. Der er jo ikke nogen af os, der drømmer om, at der bliver placeret et biogasanlæg i vores lokalområde. Derfor handler det for os politikere om at finde den mindst ringe placering blandt de muligheder, vi har.

Lige nu er der to placeringer tilbage: Kvanløse og Snævre Vest. Begge placeringer er mulige, men personligt hælder jeg mest til placeringen i Snævre Vest.

Placeringen så tæt ved motorvejen gør, at der ikke vil være tung trafik i de mindre byer.

For mig er det dog afgørende, at en placering i Snævre Vest tager højde for følgende tre ting:

1.Trafikken skal ledes via motorvejen, så der ikke sker en forøgelse af trafikken i landsbyerne.

2.Der skal anlægges en støjvold mod Sdr. Jernløse, så støjpåvirkning mindskes mest muligt.

3.Der skal plantes træer og buske, som skærmer for anlægget.

Jeg anerkender fuldt ud, at det er en svær beslutning, som der både er gode argumenter for og imod. Jeg er klar over, at et biogasanlæg for mange handler om meget mere end den grønne omstilling. Den grønne omstilling sker nemlig aldrig, uden at det har konsekvenser.

HVAD SKER DER MED LOKALOMRÅDERNE?

Jeg kan godt forstå, at mange borgere er bekymrede for, hvilken placering der bliver valgt. Bliver det i nærheden af vores lokalområde? Kommer der meget trafik? Kommer anlægget til at lugte? Og hvem er det egentlig, der skal betale for anlægget?

Jeg vil her forsøge at besvare nogle af spørgsmålene vedr. muligheden for placeringen i Snævre Vest:

1.Vil lastbilerne køre på de små veje i Regstrup? 

Nej. Miljøkonsekvensrapporten viser, at transport af husdyrgødning til og fra anlægget ikke vil have ruter, der går igennem Nr. Jernløse, Sdr. Jernløse eller Regstrup. Der er regnet på de hurtigste ruter fra alle potentielle leverandører.

Det vil blive sat som vilkår i miljøgodkendelsen, at leverandørerne skal køre ad en alternativ rute, således at der ikke sker kørsel gennem Regstrup. Det er et krav, vi som kommune stiller, og som der vil blive ført tilsyn med.

2. Hvem kommer til at køre lastbilerne?

Det vil være Nature Energy´s egne lastbiler, som fragter gyllen til og fra anlægget. Der er ikke mulighed for, at landmændene selv kan fragte gyllen til/fra anlægget.

3.Kommer anlægget til at give lugtgener?

Med dette anlæg, vil af- og pålæsningen ske indendørs i en lukket hal med undertryk. Luften og lugten, bliver suget op og kørt igennem flere filtre, således at lugten herfra vil være stort set lugtfri. Bilerne bliver vasket indendørs, inden de forlader hallen igen. Den rensede luft bliver udledt gennem en skorsten, som giver mulighed for bedre spredning af luften. Det hjælper til, at den eventuelle restlugt, der måtte være, fortyndes bedst muligt og dermed ikke vil være lugtbar, når den når nærmeste boligområde. Med den nye Snævre Vest-placering øges afstanden og dermed ”sikkerhedsmargen” til boligområderne betydeligt.

Det er rigtigt, at der findes biogasanlæg andre steder i Danmark, som lugter. Det er dog anlæg af ældre dato eller med en dårligere mulighed for styring af råvare-inputtet.

Andre steder i kommunen vil borgerne opleve en mærkbar forbedring af forholdene i foråret, fordi den gylle, der har været igennem et biogasanlæg, lugter meget mindre, når den bliver spredt på marken og hurtigere stopper med at lugte.

4. Skal Holbæk Kommune betale for biogasanlægget?

Nej. Det vil ikke være en udgift for kommunen. Hverken at byggemodne, lave veje, gadelys på erhvervsområdet mm. Området der planlægges kommuneplanlagt til erhvervsområde, er privatejet. Kommunen er derfor ikke part i at skulle afholde udgifter til byggemodning, veje eller andet. Det vil være bygherre/udstykker, som skal afholde disse udgifter.

PROCESSEN VIDERE

Jeg vil også gerne forklare lidt om processen. Jeg har modtaget mails fra borgere, der føler, at beslutningen om placeringen er taget henover julen, uden at nogen fik mulighed for at sige noget. Jeg er ked af, at flere opfatter det sådan, da det naturligvis langt fra er sådan processen er eller bliver.

Lige meget hvilken af de to placeringer, der vælges, vil processen strække sig over minimum et halvt år, hvor der vil blive afholdt møder, 8 ugers offentlig høring og 4 ugers klagefrist mm. (Til de af jer, som gerne vil se detaljerne, har jeg indsat oversigten over hele processen for både Kvanløse og Snævre Vest i bunden af dette opslag).

Jeg er godt klar over, at jeg muligvis stikker hånden ind i en hvepserede med dette opslag, og at nogle vil være uenige i min holdning.

Men jeg vil ikke være en borgmester, der ikke står ved det, hun tror på, og for mig er det helt afgørende, at vi tager ansvar og medvirker til den grønne omstilling.

Tværtimod har jeg før sagt, at vi har brug for politikere, der står ved deres mening – også når det er svært eller upopulært.

KH
Christina

--

Processen for de to mulige placeringer kommer til at forløbe således:

PLACERING 1 - SNÆVRE VEST

8. januar: KMU Placering valgt og dermed prioriteret igangsat

16. januar: ØKU Placering valgt og dermed prioriteret igangsat

26. februar: KMU 1. behandling - Nyt planforslag mm. behandles

6. marts: ØKU 1. behandling - Nyt planforslag mm. behandles

13. marts: KB 1. behandling - nyt planforslag mm. behandles

14. marts - 9. maj: 8 ugers offentlig høring af planforslag mm., inkl. borgermøde i perioden

28. maj: KMU 2. behandling – endelig vedtagelse

12. juni: ØKU 2. behandling – endelig vedtagelse

19. juni: KB 2. behandling – endelig vedtagelse

20. juni: Offentliggørelse af vedtagelse

18. juli: Klagefrist 4 uger fra offentliggørelse

PLACERING 2 - NORD FOR KVANLØSE

8. januar: KMU Placering valgt og dermed prioriteret igangsat

16. januar: ØKU Placering valgt og dermed prioriteret igangsat

17. januar-31. januar: 2 ugers fordebat, uden borgermøde

26. marts: KMU 1. behandling - nyt planforslag mm. behandles

3. april: ØKU 1. behandling - nyt planforslag mm. behandles

10. april: KB 1. behandling - nyt planforslag mm. behandles

11. april-6. juni: 8 ugers offentlig høring af planforslag mm., inkl. borgermøde i perioden

25. juni: KMU 2. behandling – endelig vedtagelse

7. august: ØKU 2. behandling – endelig vedtagelse

14. august: KB 2. behandling – endelig vedtagelse

15. august: Offentliggørelse af vedtagelse

12. september: Klagefrist 4 uger fra offentliggørelseDemokrati på skoleskemaet

Den 13. januar 2019 udskrives nationalt Skolevalg. Et tre ugers undervisningsforløb for 8., 9. og 10. klasser, som er udviklet af Folketinget og Undervisningsministeriet i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd, der ender ud i en valghandling d. 31. januar. I de tre uger skal eleverne udvælge mærkesager, køre kampagner og deltage i paneldebatter med en række ungdomspolitikere. På vores udvalgsmøde i onsdags, besluttede vi i Udvalget for Børn og Skole at Holbæk Kommune igen i år skal deltage i Skolevalget.

Initiativer som Skolevalget glæder mig utroligt meget. Der er ingen tvivl om, at de unge elever kommer til at lære en masse om vores demokrati, ligesom de bliver tvunget til at tage stilling til hvad de selv mener politisk, når de skal vælge deres mærkesager og sætte krydset ved et af partierne på valgdagen.

I Holbæk Kommune lægger det os meget på sinde at få hævet valgdeltagelsen blandt de unge.

Eksempelvist har vi op til de to seneste kommunalvalg gennemført initiativer der fra 2009 til 2017 har hævet valgdeltagelsen blandt de 19-21-årige med 22 procentpoint. For fremadrettet at fastholde og forbedre denne positive udvikling, er der behov for endnu mere fokus på demokrati og valgdeltagelse blandt de unge. Derfor skal vi naturligvis også deltage i Skolevalget 2019.

Jeg ser nu frem til, at det skal blive januar og Skolevalget kan begynde. Planlægningen er i gang, og det bringer et stort smil på mine læber, at flere lokale ildsjæle allerede har budt ind med deres hjælp og begejstring på de sociale medier. En hjælp der kan blive god brug for, da alle vores fire folkeskoler, samt 10. klassecentret, til min store glæde, allerede har tilkendekendegivet, at de ønsker at deltage i Skolevalget. Dette er en stor fremgang i forhold til tidligere, og en kæmpe sejr for demokratiet.

Jeg ønsker alle et godt Skolevalg til januar!


Mona Rosenberg Larsen

Socialdemokratiet

Medlem af Udvalget for Børn og SkoleKære medlemmer

Socialdemokratiet har i dag fremlagt et storstilet klima- og miljøudspil.
 
Vi vil igen gøre Danmark til en grøn stormagt.
 
Vi skal i Danmark turde gå forrest som dem, der sætter de store visioner. Om en fremtid, hvor vi lever, bor, producerer og transporterer os selv på en måde, der ikke ødelægger vores klima og miljø. En fremtid, hvor langt færre dyr og planter trues af udryddelse.
 
For det er der brug for. De sidste tre år blev de varmeste år på kloden, vi nogensinde har målt. Tidligere i år blev der målt temperaturer på Arktis, der er 25 grader varmere end normalt. I Danmark dør hvert år cirka 3.000 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Og samtidig er dyr og planter i stigende risiko for udryddelse. Danmarks bestand af lærker er f.eks. mere end halveret.
 
Den gode nyhed er, at vi i Danmark står med nogle helt særlige muligheder. Fordi vi gennem årtier er gået forrest i den grønne omstilling.
 
Det giver os også et særligt ansvar.
 
For også herhjemme opsættes der ofte modsætninger mellem klima og vækst. Der er dem, der mener, at væksten og forbruget må vige for at redde klimaet og miljøet. Omvendt er der dem, der mener, at vi ingen problemer har.
 
Men i dag er det lykkedes at gøre klima og vækst til hinandens forudsætninger.
 
Det skyldes et fremsynet erhvervsliv, der har turdet gå forrest i den grønne omstilling. Og det skyldes en politisk vilje til at regulere markedet og til at satse på nogle områder fremfor andre.
 
Det er vi klar til at gøre igen.
 
Vores udspil består af tre elementer:
  1. For det første, at Danmark skal være i front i verden, når det handler om vores klima og miljø. Derfor vil vi oprette en ny grøn fremtidsfond, som vil blive en af verdens største satsninger på fremtidens bæredygtige løsninger.
     
  2.  For det andet, vil vi skabe en fremtid, der udelukkende er baseret på ren energi. Derfor foreslår vi bl.a. 500.000 grønne biler, 3 havvindmølleparker og en grøn forskningsmilliard.
     
  3. Og for det tredje, vil vi skabe en fremtid med meget mere natur og en sundere hverdag. Derfor foreslår vi bl.a. en markant indsats mod plastikforurening, udfasning af dieselbiler, meget mere urørt skov og 15 nye vilde naturparker.
     
Læs udspillet: En klima- og miljøpolitik der samler Danmark

1 Maj arrangement i Østre Anlæg Holbæk


 
1. taler kl. 14.10 Borgmester Christina K. Hansen, Socialdemokratiet.
2. taler kl.14,25 Folketingsmedlem Kaare Dybvad Bek, Socialdemokratiet.
Sang og underholdning.
3. taler kl. 14,55 Formand for LO-Holbæk-Odsherred og 3 F, Allan Andersen.
4. taler kl. 15,10 Kommunalbestyrelses medlem Bente Røttig fra SF....
Sang underholdning.
5. taler kl. 15,30 Kommunalbestyrelsesmedlem Karen Thestrup Clausen fra EL.
6. taler kl. 15,40 Næstformand i FOA Gitte Damm
Sang og underholdning

Jeg tror de fleste af os åndede lettede op, da det stod klart, at de sidste overenskomstaftaler faldt på plads i weekenden.

Danmark var på vej ud i en omfattende konflikt. En konflikt, der reelt ville have sat samfundet i stå. Og en konflikt som jeg tror de færreste havde ønsket.

Vi kan alle sammen glæde os over, at det lykkedes parterne at nå til enighed.

Vi skal selvfølgelig huske, at det ikke er helt slut endnu. Nu skal aftalen til afstemning blandt medlemmerne af de faglige organisationer. Og den proces skal jeg ikke blande mig i. Det må være op til hver enkelt at tage stilling til, om man synes resultatet er tilfredsstillende.

Men jeg må også sige, at vi har været vidne til et forløb, som bør give anledning til en vis refleksion på den lidt længere bane.
 
Om regeringens ansvar og Moderniseringsstyrelsen
Vi har i Socialdemokratiet undladt at kommentere de igangværende forhandlinger. Det er regeringens ansvar at forhandle på statens vegne.

Men jeg må også sige, at når vi i dag står med en aftale, så er det ikke på grund af – men på trods af – regeringen.

Det er – først som sidst – regeringens ansvar at tilrettelægge forhandlingerne på en måde, der skaber et godt forhandlingsklima.

Den opgave er regeringen mislykkedes med. Det her forløb burde ikke været kørt så langt ud, som det blev, og hvor Danmark har været snublende nær en omfattende storkonflikt.

Jeg forstår godt, at mange offentligt ansatte med rette blev provokerede, da den ansvarlige minister Sophie Løhde startede forhandlingerne med at sige, at de har fået for meget i løn. Der blev nærmest tegnet et billede af, at de offentligt ansatte skulle være grådige.

Og fuldstændig unødvendigt har Moderniseringsstyrelsen skabt tvivl om den betalte frokostpause.

Som om, at der findes sygeplejersker i det her land, der ikke bliver forstyrret i deres frokostpause. Som lader maden ligge, fordi der ringer en klokke på en stue eller arbejder ved computeren imens de spiser. Eller pædagoger, der bruger deres frokost til at planlægge aktiviteter for børnene. Utroligt mange offentligt ansatte står til rådighed i deres frokostpause.

I det hele taget virker det for mig som om, at Moderniseringsstyrelsen har forværret forhandlingsklimaet og i sig selv været en barriere for at nå et resultat. Det er selvfølgelig uholdbart.
 
Der skal være penge til velfærd 
Socialdemokratiet foreslår i dag et politisk håndslag på Christiansborg.

Som kvittering for, at parterne er nået til enighed om nye overenskomster. Så lad os politisk aftale, at vi dækker de udgifter der følger af, at vi heldigvis bliver flere ældre og flere børn.

Så vi ikke skal opleve, at velfærden udhules år efter år. At man ikke skal starte hvert år med at skære ned. Men at der er noget at bygge videre på.

Det er også derfor, vi har foreslået en ”Fingrene væk”-reform i den offentlige sektor.

Vi vil have en offentlig sektor, hvor vi har tillid til vores medarbejdere og deres faglighed. Hvor vi stoler på, de selv kan træffe beslutninger og sikre den bedst mulige velfærd for borgerne.

Vi vil have færre, men klarere mål. Og bedre rammer. Flerårige budgetter, der giver ro om økonomien. Hvis offentlige medarbejdere i fremtiden kan løse en opgave både klogere og billigere, så lad den enkelte børnehave eller skole beholde en del af gevinsten selv.

Vores ”Fingrene væk”-reform skal give mere tid til det væsentlige. Til velfærd og til borgerne.
 
Den danske model skal fornys på det offentlige arbejdsmarked
En forhåbentligt kommende socialdemokratisk ledet regering vil – i samarbejde med Folketinget og arbejdsmarkedets parter – forny den danske model.

Det forløb vi har været igennem bør nemlig give anledning til en grundig refleksion om den danske model.

Jeg har stor respekt for, at man kæmper for bedre vilkår når der forhandles overenskomst. Ja, faktisk har jeg så stor respekt for danske lønmodtagere, at jeg som en af de få politikere har holdt min mund og ladet den danske model arbejde.

Jeg vil have stærke fagforeninger, der kan forhandle på vegne af deres medlemmer. Jeg vil have en høj organisationsgrad. Hvis Christiansborg skal bestemme løn, så kan man lige så godt lade være med at melde sig ind i en fagforening. Og så er det slut for dansk fagbevægelse.

Derfor har vi holdt vores mund. Nu er der så en afklaring.

Den danske model klarede den. Men forløbet har også vist, at der er udfordringer med den nuværende model på det offentlige område.

Det gælder blandt andet i forhold til, at rollen som arbejdsgiver er blandet tæt sammen med rollen som regering og lovgiver. Især på det statslige område.

Og at der er – i hvert fald en teoretisk – mulighed for, at de offentlige arbejdsgivere kan spare penge på en konflikt.

Vi bør overveje, om Forligsinstitutionen som uafhængigt organ kan styrkes endnu mere.

Og måske kan vi på nogle stræk kigge på, hvordan de har indrettet sig i Sverige og Norge, der hver har et arbejdsmarked, der er meget sammenligneligt med vores.

Jeg mener, vi – når hele forløbet her på et tidspunkt er afsluttet – bør diskutere med hinanden og ikke mindst med arbejdsmarkedets parter, hvordan den danske model kan fungere bedre på det offentlige område.

Det er under alle omstændigheder noget, som en ny socialdemokratisk ledet regering vil tage initiativ til.
 

 

Med venlig hilsen

Mette Frederiksen

Formand, SocialdemokratietOnsdag aften har vi afholdt et ekstraordinært byrådsmøde for at 1. behandle forslaget til en ny styrelsesvedtægt for Holbæk Kommune.

Styrelsesvedtægten er vigtig, fordi den fastsætter de nærmere rammer for arbejdet de næste fire år, og derfor vil jeg gerne fremhæve tre forslag fra den nye styrelsesvedtægt, som efter planen skal vedtages endeligt på det næste møde den 17. januar:


1. NAVNEÆNDRINGER

For det første foreslår vi at ændre navnet, så byrådet fremover ikke hedder byråd men "kommunalbestyrelse".

Som politikere er vi hver især valgt for et bestemt parti, vi kommer fra et særligt sted i kommunen, vi brænder hver især for vores mærkesager osv. osv. Til gengæld er vi fælles om være blevet valgt for at arbejde for HELE Holbæk Kommune. Vi skal fokusere på det, der samler os og altid have helheden for øje.

Ord i sig selv gør selvfølgelig ikke forskellen alene, men ord signalerer alligevel noget, og jeg synes, det rigtige er at signalere, at vi ikke er en bestyrelse for en by men for en kommune.

Vi foreslår også at ændre navnene på udvalgene, da det ærligt talt ikke altid helt er til at forstå, hvor man henvender sig i kommunen, hvis man har et spørgsmål om eksempelvis ældre. Konkret foreslår vi f.eks. at "Læring og trivsel" ændrer navn til "Udvalget for børn og skole".

2. VI DROPPER VEDERLAGSSTIGNINGER

For det andet foreslår vi at annullere de vederlagsstigninger til kommunalbestyrelsens medlemmer og udvalgsformænd, som blev besluttet på budgettet sidste år.

Det foreslår vi, fordi beslutningen om at hæve vederlagene blev truffet ud fra den forudsætning, at pengene til stigningen ville komme fra staten og ikke fra kommunens egen kasse. Nu viser det sig, at det ikke er rigtigt, og at vi har mulighed for i stedet at bruge pengene på velfærd.

Samlet set betyder vores forslag, at vi frigiver to mio. kroner ekstra i forhold til det budget, der blev vedtaget sidste år. Penge som skulle være gået til løn, men som vi nu i stedet kan bruge på velfærd.

3. VI OPRETTER ET SOCIALUDVALG

For det tredje foreslår vi at oprette et socialudvalg. Det betyder, at der fremover vil være et udvalg, som kan prioritere tiden og kræfterne på at gøre noget for vores udsatte borgere.

Socialområdet har været negligeret i alt for mange år, og derfor er det politisk hjerteblod for mig, at den socialpolitiske indsats får sit eget udvalg og den politiske prioritering, som den fortjener.

Som sagt skal styrelsesvedtægten vedtages endeligt på næste møde, som finder sted den 17. januar. Husk at møderne er åbne for alle, og hvis ikke er det muligt at følge med via kommunens web-tv her: https://holbaek.dk/politik/byraad-og-udvalg/byraads-tv

De bedste hilsner Christina Krzyrosiak HansenChristina Krzyrosiak Hansen, der den 1. januar overtog hvervet som borgmester i Holbæk Kommune, vil hver 14. dag besøge en institution eller virksomhed i området. De første, der fik besøg, var Vej & Park.Det er vigtigt for mig at være helt tæt på borgere, virksomheder og medarbejdere her i kommunen. Kun på den måde kan jeg have fingeren på pulsen og følge med i, hvad der virker godt og mindre godt”, forklarer den nye borgmester.

Det første besøg var allerede i dag den 2. januar, hvor Christina Krzyrosiak Hansen besøgte Vej & Park, der blandt andet står for at passe kommunens grønne områder og holde veje og stier farbare.  

Ingen dronningebesøg

Den nye borgmester vil ikke blot have en rundvisning og en kop kaffe, hun vil selv have jord under neglene og kontakt med de borgere, kommunen hjælper. På besøget hos Vej & Park hoppede hun således selv ind i mandskabsvognen og kørte med ud for at beskære lindetræer på Løvenborg Alle i Regstrup.

Det var en stor oplevelse at være sammen med Trine og Janne fra Vej & Park. De tog godt imod mig og er enormt engagerede omkring deres arbejde. Det var spændende at høre om deres hverdag, og alle de forskellige opgaver, som de laver henover året. Samtidig giver det mig også en direkte føling med, at selvom der er fremgang at spore i kommunen og på økonomien, så er det endnu ikke noget, som alle medarbejdere oplever i hverdagen. Så her ligger der en opgave med at komme det skridt videre,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen. 

Efter turen med Vej & Park følger besøg hos blandt andre Nr. Jernløse Børnehus, Frode Laursen i Jyderup, Plejecenter Elmelunden i Jyderup, SEAS/NVE i Svinninge og Kildedamsskolens afdeling i Tølløse.    

Borgmesterkontoret flytter ud

Christina Krzyrosiak Hansen vil ikke alene tage på besøg hver 14. dag, hun vil også flytte borgmesterkontoret ud af rådhuset en gang om måneden. Det kan være til en skole, daginstitution eller kantinen på en virksomhed.

”Jeg kan næsten ikke vente med at komme rundt i kommunen. Det bliver så interessant at møde borgere og medarbejdere på deres hjemmebane og forhåbentlig få en masse inspiration til, hvordan vi kan gøre tingene anderledes og bedre”, fortæller hun.

____________________________________________________________________

Ny Socialdemokratisk borgmester i Holbæk kommune

En ny ære kan begynde i Holbæk kommune.

Må vi præsenterer Holbæk kommunes nye borgmester

Christina Krzyrosiak HansenHer er den nye Socialdemokratiske byrådsgruppe 2018 - 2021 Tillykke til alle.


Folkeskolen i fremtiden

De fleste af os er et produkt af folkeskolen i et eller andet omfang. Det er jeg også. Jeg gik selv på Absalonskolen i Holbæk.

Det har sikret mig en fremtid. Det er ikke nogen unik historie, men det er fantastisk på den måde, at vores folkeskole er pulsåren i vores samfund. Derfor skal området styrkes økonomisk. Både for at sikre, at der er en skole i alle lokalområder, men også for at sikre efteruddannelse af lærere, samt opdaterede undervisningsmaterialer til vores børn og unge. Jeg vil give lærerne frihed og tillid til at give den bedste undervisning, for det gavner også børnene og giver dem en god skolegang. Når man går i skole, så lærer man at være en del af et fællesskab, mens man lærer for at kunne få en uddannelse. For mig er folkeskolen uden tvivl også et af vores bedste redskaber til at skabe integration, opbygge solidaritet og samhørighed, og jeg mener derfor, at den skal tilføres flere midler. Jeg vil prioritere folkeskolen i langt højere grad, og vil investere i vores børn. For de er kommunens fremtid.

Derya Tamer
Byrådskandidat for Socialdemokratiet i Holbæk Kommune.
Nr. 6 på liste A.


Et faglært Holbæk

Vi har brug for endnu flere dygtige faglærte i Holbæk Kommune i fremtiden. Derfor vil jeg arbejde for at gøre det lettere og mere populært at vælge en erhvervsfaglig uddannelse. Jeg vil arbejde for at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, fordi vores fremtid afhænger af, at vi har nok kvalificeret arbejdskraft. Det kræver et opgør med uddannelsessnobberi og en lettere vej til erhvervsuddannelserne. Jeg har tre konkrete forslag: Faglige forældremøder, obligatorisk erhvervspraktik og adgang til faglærte uddannelsesvejledere.

Der skal indføres årlige faglige forældremøder, hvor de unge og deres forældre bliver præsenteret for erhvervsuddannelsernes mange muligheder. Erhvervspraktikken i folkeskolen skal gøres obligatorisk, så alle folkeskoleelever i løbet af 8. og 9. klasse kommer ud og oplever en rigtig virksomhed og arbejdsplads indefra. Sidst, men ikke mindst skal der være et bredt udsnit af uddannelsesvejledere med forskellige uddannelsesbaggrund. Dermed kan vi skabe et mere nuanceret billede af de forskellige ungdomsuddannelser. I mit politiske arbejde brænder jeg for at arbejde inden for dette område. For det er vigtigt, at unge også tager en erhvervsuddannelse. For mig at se, er en uddannelse en uddannelse. Derfor vil jeg også arbejde for at fjerne de negative fordomme om vores erhvervsuddannelser. Vores håndværkere, malere, tømre og mfl. udfører et godt og stort stykke arbejde. Uden et faglært arbejdskraft kan samfundet ganske enkelt ikke hænge samen, og det skal vi til en hver tid huske.

Derya Tamer

Byrådskandidat for Socialdemokratiet i Holbæk Kommune. Nr. 6 på liste A.


Det første man gør på et ulykkessted er at standse ulykken, og at sikre sig at den ikke udvikler sig.

Vi har faktisk en ulykke under udvikling her i Holbæk, det er den snigende nedbrydning af vores folkeskole system. Folkeskolen bliver udsultet og skolerne i lokalområderne frygter konstant sammenlægning og lukning.

Når en skole i lokalområderne er truet, er beskeden fra borgmesteren, at man jo kan oprette en privatskole i bygningerne med kommunens velsignelse. Borgerne der har hørt om flere skoler der er lukkede, griber den ”redningskrans” borgmesteren smider til dem, med en større udsultning af folkeskolen til følge.

Ifølge Danmarks Statistik går 25-30 procent af alle skoleelever fra 0-7 klasse i Holbæk Kommune på fri- og private skoler.
Dette udsagn er ikke et fjernt skrækscenarie, med fakta i Holbæk Kommune i dag, og det kan vi ikke være tjent med.

Socialdemokraterne vil ikke lukke skoler nogen steder i kommunen, og vi vil kæmpe for at forbedre folkeskolen, både økonomisk og med en ny lokalaftale med lærerne så vi også på folkeskoleområdet kan få en frisk start med vores nye borgmester Christina Hansen.

Vi skal bevare de lokale skoler, og stoppe det ophørsudsalg venstre kører.

Martin Schwartz-Gjedsted
Kandidat til kommunalvalget.


.

Så er det ganske vist, i budget for 2018 er der kommet en udviklingspulje, på 10 mio. kr. heraf 2 mio. kr. til anlægsopgaver, jeg håber som byrådsmedlem fra et af lokalområderne udenfor Holbæk By, at der vil tilflyde de mange lokalområder i vores kommune nogle af pengene.

Jeg er medlem af Projektudvalget for Lokal udvikling, vi har været på besøg hele kommunen rundt, der er mange ønsker som vil kunne realiseres med midler fra den nye udviklingspulje, så der er lidt lys forude.

Hvis jeg bliver genvalgt den 21. november, håber jeg at komme med i det udvalg, der skal være med til at fordele nogle af midlerne til de mange lokalområder, og senere se det blomstre i den ganske kommune.

Hvert enkel af vores lokalområder er med til at gøre Holbæk til en kommune, som vi kan være stolte af. Socialdemokratiet går ind for, at der skal ske en positiv udvikling i hele kommunen. Det gælder lige fra tilflytning til arbejdspladser og kulturtilbud.

For Socialdemokratiet er det vigtigt, at der i lokalområderne findes sociale aktiviteter, foreninger og fællesskaber, der giver lokalt liv og sammenhold.

Jørgen Jensen

Byrådsmedlem (S)

Byrådskandidat (S)


Tid til børn, pædagoger og papmaché

Et meget omtalt emne her op til kommunalvalget, er normeringer  i vores institutioner. Som ansat i et 0-6 års dagtilbud ved jeg alt om, hvor stærkt mine kollegaer og jeg løber i hverdagen, hvor hurtigt vi tænker og hvor hurtigt vi handler. Vi gør det, fordi vi er drevet af vores faglighed og et ønske om at styrke børnenes udvikling ud fra hver enkelt barns behov.

Ofte er det ikke synligt for jer forældre, fordi vi er rigtig gode til at tilpasse os, eksempelvis gør vi turene kortere, så de kan gennemføres med mindre personale, vi maler huse af mælkekartoner fremfor langsomt tørrende papmache osv.
 

I denne uge er der efterårsferie, hvilke betyder markant færre børn i institutionerne, og pludselig mærker jeg igen, hvorfor jeg er pædagog og arbejder med børn.
Der er igen tid til det enkelte barn, der bliver læst bøger og spillet spil uden afbrydelser, der bliver igangsat og fulgt op på gode rollelege på legepladsen.

Så ingen må være i tvivl om, at når jeg som ny socialdemokratisk kandidat vil være at finde, som nr. 7, på valglisten den 21. november, så vil en stemme på mig, være en stemme på bedre normeringer i institutionerne for både børn, forældre og os ansatte. Der skal være tid nok til børnene, og til at papmachéen kan tørre!

Mona Rosenberg Larsen
Byrådskandidat (S)


Arbejdsmiljøet i Holbæk kommune

Vil du anbefale Holbæk kommune som arbejdsplads for andre? Jeg havde den store fornøjelse at møde en af mine gamle elev-forældre i Tølløse forleden – vedkommende er pædagog og beskrivelsen af dokumentation og målopfyldelse fyldte rigtig i meget i forhold til at selve kerneopgaven med nærværet for børnene.

Er Holbæk kommune gået foran i forhold til afbureaukratisere – eller måder at gøre dokumentationen anderledes på, så der kan frigøres tid? Tid til det gode arbejde – nærværet, omsorgen, også for kollegerne. Vi er også hinandens arbejdsmiljø – så når ens kolleger bliver presset, går ned med stress eller har mange sygedage, så rykker de næste frem i linjen og bliver udsat for ekstra pres.

I Holbæk kommune er arbejdsmiljøet under stærkt pres i forhold til alle de besparelser, der er blevet lavet. Som kandidat for socialdemokratiet ser jeg det, som en af de vigtigste opgaver at sikre arbejdsmiljøet. Så vil du anbefale andre at arbejde i Holbæk kommune? 

Charlotte Nielsen
Kandidat for Socialdemokratiet til kommunalvalgetKommunevalg: Hvorfor skal du stemme på Socialdemokratiet

Hvad er det egentlig, vi skal være med til at bestemme som almindelige borgere. Jo vi skal bestemme, Hvordan vi vil have, at Holbæk Kommune skal være, for at være den kommune, vi har lyst til at bo i. Vil vi for eksempel leve i den fattigste kommune i Danmark, hvor tilbuddene bare bliver ringere og ringere, eller vil vi tage et opgør med mange års fejlslagen politik, og sætte et nyt styre i borgmesterstolen.

Det første du som borger måske vil lægge vægt på, er at vi har brug for et bystyre, der er ærlige i deres politik og står ved deres vision. Socialdemokratiet lægger det hele frem, og har en vision om at genoprette Holbæks meget dårlige økonomi, øge velfærden og skabe optimisme i kommunen. Det gør vi bl.a. ved at hæve skatten med 1 procent, (Det kalder vi velfærdsprocenten, fordi den går ubeskåret til mere velfærd).

Vi vil samtidig søge et samarbejde med de partier der vil være med til at tage politisk ansvar, og udforme en økonomisk handleplan, der får styr på Holbæks økonomi over en årrække. Det skaber stabilitet, og med stabilitet mener jeg bedre skoler, børneinstitutioner, og en bedre ældrepleje.

Det næste du som borger måske vil fokusere på, er om den by du bor i har de rigtige jobmuligheder, og gode tilbud inden for sport og idræt, kultur og fritid, så familien kan lade op i sin fritid, til de store udfordringer alle borgere står overfor på deres arbejde. Det vil vi arbejde for sker.

Fra lokalområdernes side skal vi se på den offentlige transport til og fra lokalområderne, (jeg bor selv på Orø), ellers får vi ikke den sammenhængskraft, vi alle ønsker i Holbæk Kommune. Transportspørgsmålet hænger også uløseligt sammen med, at give hele kommunens borgere mulighed for at bruge de nye og spændende fritids faciliteter, vi snart får alle sammen.

Jeg har opridset nogle af de vigtigste parametre for, hvordan vores kommune set fra mit (og måske dit) perspektiv som borger kunne være. Det der skal til, for at vi (borgerne) igen kan være stolte af vores kommune/lokalområde, er at vi føler, at vi kan gå til vores lokale politiker og blive taget alvorligt. Jeg vil, som politiker i Holbæk holde min dør åben for alle, jeg vil lytte, og jeg vil altid forsøge at give en ordentlig forklaring når bekymrede borgere kontakter mig.

Holbæk kommune kan blive en både innovativ og grøn perle ved Isefjorden, lad os nu sammen gøre det det bedste vi kan for Holbæk, med vores aktive lokalområder og mulighedernes by.

Martin Schwartz-Gjedsted

Byrådskandidat for Socialdemokratiet i HolbækPå årets Kræmmermarked i Mørkøv, faldt jeg i snak med en mandlig borger, der ligesom jeg selv er meget  bekymret med hensyn til den dårlige økonomiske styring i vores kommune. Da borgeren er revisor og jeg selv  tidligere købmand ved vi begge at i ethvert regnskab skal kredit og debet være det samme, med andre ord der skal være balance mellem indtægter og udgifter. Derfor undrede og frustrerede vi os sammen over at det nuværende byråd under ledelse af Venstre-borgmesteren Søren Kjærsgaard ikke har kunnet afstemme regnskabet, men i stedet ladet kommunen leve for lånte penge.

Vi fandt i fællesskab frem til at den eneste fornuftige forklaring måtte være, at byrådets økonomi bliver udregnet på den BLÅ regnemaskine og at den trænger gevaldig til udskiftning. Vores samtale kom omkring underskud, fejlinvesteringer og regnefejl, for til sidst at munde ud i et stort fælles håb om, at der efter Kommunalvalget den 21 november vil være valgt en ny borgmester og at den RØDE regnemaskine bliver solidt plantet midt på byråds bordet.

Vores fælles erfaringer er at den RØDE regnemaskine ikke kun regner med kroner og ører, men også med point for livskvalitet og velfærd. Den er forprogrammeret til at medregne, hvor meget der er at spare ved forebyggelse og tidlig indsats. Kort sagt var vi enige om, at der på øverst på bonen fra RØD regnemaskine står velfærd – men vi var begge i tvivl om, hvad der egentlig står på den BLÅ bon – udover et stort rødt minus.

Mona Rosenberg Larsen

Byrådskandidat (S)


Dialog skaber resultater For mig er den direkte dialog i hverdagen og i politik meget vigtig. Det politiske møde kan på trods af baggrund, afstand og partitilhørsforhold, skabe en fælles forståelse for hinandens problemer og udfordringer.

Denne virkelighed oplevede jeg for alvor, da jeg i sommerferien mødtes med en lokalpolitiker fra den anden side af landet, byrådsmedlem for Venstre i Fredericia Kommune, Frances Emily O’Donovan. Frances var i høj grad villig til at fortælle mig om sin politiske karriere og den stilling, hun har opnået i dag. Vi havde en rigtig god og lærerig dialog om lokalpolitik i henholdsvis Fredericia og Holbæk Kommune. Det er, hvad jeg kalder politik i øjenhøjde.

Derudover lærte vi hinanden bedre at kende, hvor vi både snakkede nærmere om hinandens dagligdag, familie og uddannelsesbaggrund. Frances og jeg er helt enige om, at den politik, der føres, betyder noget for den enkelte borger – især i lokalpolitik, hvor det handler om borgernes hverdag og kernevelfærd. Selvom Frances og jeg partipolitisk ikke er fra samme fløj, og selvom vi er fra to forskellige kommuner, havde vi alligevel mange ting til fælles. Vigtigst af alt har vi begge visioner for den kommune, vi stiller op i, og vi brænder begge for at gøre en forskel for vores medborgere.

Byrådet skal repræsentere vores kommune, og alle generationer skal være med til at løfte i flok. Det politiske niveau og løsninger styrkes med flere unge og mennesker med forskellige baggrund. Her vil jeg stå som en garant for, at de unges stemme også høres i Holbæk Byråd. Som Socialdemokratiets yngste byrådskandidat i Holbæk Kommune og som studerende ønsker jeg at gøre en indsats for børne- og ungeområdet, uddannelsesområdet og integrationsområdet. Det er netop tre vigtige politiske områder, som jeg i mange år selv har været inde i og arbejdet med. Både i hverdagen, men også ude i foreningslivet.

Jeg ser frem til, at jeg forhåbentlig får muligheden for at skabe de bedste vilkår for vores borgere i vores fælles kommune. Og det er jeg indstillet på at gøre på tværs af partilinjer. Sammen er vi stærke, og sammen kan vi finde de bedste løsninger. Selvom Frances og jeg har forskellige ideologier, forhindrede det os på ingen måde i at mødes i demokratiets ånd og dele erfaringer – og det vil jeg gøre mit bedste for, at fremme i Holbæk Byråd. For dialog skaber resultater.

Skrevet af: Derya Tamer Byrådskandidat for Socialdemokratiet 


.

"Et skridt i den rigtige retning - og et skridt mod mere velfærd"


Sådan vil jeg beskrive den budgetaftale, som vi er seks partier, der er gået sammen om.
Partierne bag aftalen (DF, Ø, B, C, L, V og os) er ikke enige om alt, men jeg er glad for, at vi i disse budgetforhandlinger har fokuseret på, hvad vi mener, der vil være det bedste for Holbæk Kommune – og ikke at valgkampen starter lige om lidt.

Det er ingen kunst at være uenige eller stemme nej, men de resultater, vi opnår, når vi arbejder sammen er altså langt bedre, end når vi skændes eller går op i spin og taktik.

Vi retter kun op på økonomien ved at tænke langsigtet og etablere et bredt samarbejde på tværs af partier. Og det er budgetaftalen fra i dag et eksempel på, også selvom den selvfølgelig altid kunne have været bedre.

Budgettet skal til afstemning på næste byrådsmøde, og hvis jeg skal fremhæve noget, jeg selv er særligt glad for som socialdemokrat, må det blive følgende:

- Flere hænder i daginstitutionerne. Vi sikrer 20 millioner kroner årligt til at give børneområdet et tiltrængt løft.

- Arbejdstidsaftale for lærerne. Vi får lavet en aftale, der vil give lærerne mere frihed og bedre arbejdsforhold.

- 5 millioner kroner til trafiksikkerhed, der med blandt andet cykelstier kan være med til at binde vores kommune bedre sammen.

- En solidarisk skattestigning. Vi hæver skatten med 43,5 millioner fordelt på grundskyld, dækningsafgift og personskat. Det betyder, at skatten for den enkelte borger nøjes med at stige 0,2 procent.

I Socialdemokratiet er vi glade for budgetaftalen, og vi er stolte over de aftryk, vi har fået sat.
Ingen skal dog være i tvivl om følgende: Situationen er stadig alvorlig og genopretningen af kommunens økonomi er kun lige er gået i gang. Et bredt flertal i byrådet har taget et skridt i den rigtige retning, men der er lang vej endnu. I Socialdemokratiet vil vi derfor fortsætte med at arbejde for, at få Holbæk Kommune tilbage på sporet.

Hvis du ønsker, at få tilsendt hele budgetaftalen, er du meget velkommen til at skrive til mig, så sender jeg den. Du er også altid velkommen til at ringe til mig på 72369060, hvis du har nogle spørgsmål.

Med venlig hilsen
Christina Krzyrosiak Hansen
Borgmesterkandidat for hele Holbæk Kommune


Jørgen Jensen har sendt noter fra sidste byrådsmøde

Du kan læse dem HER
Kom og besøg vores stand på Mørkøv kræmmermarked og få en snak.
Mange af vores kandidater vil være på standen hele weekenden. Vel mødt 
Fredag d.1.september er der aftensalg og natløb på Algade i Holbæk. Kik forbi Socialdemokratiets stand og få en pandekage og en snak med vores kandidater.

Socialdemokratiet slutter en dejlig uge af med kampagne i Kikhøjparken! 
Tak til de mange borgere, der åbnede deres dør for os og berigede os med deres drømme, udfordringer og ønsker for Holbæk Kommunes fremtid En dejlig søndag, hvor vores kandidater og valgprogrammet blev præsenteret. 

HHHH


Kære venner

Efter halvandet års hårdt arbejde med at udarbejde et nyt principprogram præsenterer Socialdemokratiet i dag ”Fælles om Danmark”. Du kan hente teksten her.
 
Socialdemokratiets første principprogram blev vedtaget i 1876. Siden har skiftende principprogrammer udgjort vores partis værdimæssige kompas.
 
For os er det en stor ting, hver gang vi stopper op, tager bestik af verden og sætter ord på vores grundlæggende værdier. Vi gør det grundigt, og vi lytter til hinanden.
 
”Fælles om Danmark” bliver Socialdemokratiets syvende principprogram. Og processen har været den hidtil mest inddragende i vores partis historie.  Samtlige medlemmer har været inviteret til at bidrage. Mange tusinde har gjort det.
 
Det har været Danmarks største politiske samtale. Det er Socialdemokratiet, når vi er bedst.
 
Nu har principprogramudvalget sat pen til papir. Her er det foreløbige resultat. God læselyst. Og lad endelig debatten fortsætte. Det endelige program skal vedtages på kongressen i september.
 
På vegne af principprogramudvalget; TAK til alle jer, der har været engagerede og har bidraget. Fortsat god debat.
 
Med venlig hilsen
Dan Jørgensen
Formand for principprogramudvalget
   

Så er Socialdemokratiets kandidathold er klar.

Vi er glade for og stolte af at kunne præsentere vores kandidathold til kommunevalget 2017.

Det er et stærkt hold, fordi fordelingen af alder, køn, uddannelse, bopæl og erhvervsbaggrund er bred og velfunderet.

Vi lægger vægt på, og ser en stor styrke i, at vi har et kandidathold, der afspejler befolkningen bredt i Holbæk kommune.

For socialdemokratiet er det vigtigt, at borgerne i Holbæk Kommune oplever, at de har en lokal repræsentant, som de kan have tillid til i deres lokalområde. Derfor er vi i partiet stolte over, at det er lykkedes at kunne opstille et hold kandidater, der er lokalt forankret i hele kommunen.

Borgmesterkandidat Christina Krzyrosiak Hansen:

”Jeg er meget stolt af partiets kandidatliste. Alle kandidaterne er mennesker, der har noget på hjerte og som har visioner for vores kommune. Hvert et navn på kandidatlisten bærer en historie og erfaring med sig. Det gør holdet stærkt.”  

Hun tilføjer:

”Det næste år vil stå i valgkampens tegn. Socialdemokratiet vil løbende fremlægge vores politik, som alle kandidaterne er med til at formulere. Socialdemokratiet er bygget på stærke fællesskaber, og det vil vores valgkamp afspejle.”

Formand for kandidatudvalget

Jan Wolfram Thiemann


En anden historie

Borgmesteren vil meget gerne dele ansvaret for den økonomiske katastrofekurs med alle øvrige partier i byrådet. Derfor benytter han enhver lejlighed til at fortælle, at byrådet har kendt de økonomiske udfordringer helt tilbage fra 2014. Det er et strategisk smart træk, når borgmesteren bevidst vælger 2014 som det historiske udgangspunkt for sin fortælling. Men her er en fortælling med et lidt andet udgangspunkt…

Læs hele Christinas og Sines læserbrev HER
Vasker man hænder, John Harpøth.

Lørdag d. 11 marts var der i Nordvestnyt en artikel om administration af vandløbsvedligeholdelsen som skulle tilbage til Kommunen som det blev vedtaget på sidste byrådsmøde. Nu er det nok ingen nyhed at der findes forskellige holdninger i Klima og Miljøudvalget (KMU). Det er en demokratisk ret. Problemet er at den eneste der fik lov til at kommer til orde fra KMU i Nordvestnyt var John Harpøth.

Læs hele Oles læserbrev HER
 Stort til lykke – men dag-lejerstatus i ansættelsen.

To fra SOSU skolen i Holbæk her vundet Danmarksmesterskabet. Fantastisk flot og stort til lykke. Det blev også fejret på sidste regionsrådsmøde med søde ord fra formanden og blomster. Men hvordan er hverdagen for SOSU assistenterne i regionen. ``

Læse hele artiklen HER


Turbo på forskningen i Region Sjælland.

Af Regionsmedlem Nicolai Nicolaisen (S)

Medlem af forskning- og innovationsudvalget

Forskning er en vigtig forudsætning for et højt kvalificeret sundhedsvæsen. I Regionen har vi sat turbo på udviklingen, hvilket betyder, at alle specialer og sundhedsfaglige områder bør være forskningsaktive og de bedste forskningsmiljøer skal udvikles, så de kan gøre sig gældende internationalt.

Læs hele Nicolais indlæg HERHr. Steen Klink Pedersen (Dansk Folkeparti) belærer i sit læserbrev avisens læsere om sin opfattelse af, hvordan socialdemokratiet i Holbæk Byråd agerer.

Nu er det jo altid meget nemt at se splinten i de andres øjne, men ikke bjælken i sit eget. At være i politik er en løbende proces, og det vil det altid være nødvendig at tage nye standpunkter på baggrund af nye oplysninger og forandringer, revurdere sine synspunkter og frem for alt erkende, at alle de andre jo ikke er lallende idioter, men måske rent faktisk kan have ret.

Det vil klæde hr. Steen Klink Pedersen at fortælle os, hvad han mener og hvad han vil gøre, frem for at gå så voldsomt meget op i, hvad et parti, som han er ikke medlem af, har gjort, gør og vil gøre i Holbæk Byråd. Han kunne jo starte med at forklare os, hvordan han er havnet i Dansk Folkeparti, et parti han tidligere kun havde et hånligt skuldertræk til overs for? Hvordan han er transformeret fra glødende EU tilhænger til nu at klæbe op ad Dansk Folkepartis dobbeltmoral i forhold til EU, som de er imod, men gerne vil bruge vores fælles penge til egne formål. Endelig ville det også klæde hr. Steen Klink Pedersen at fortælle os, hvordan hans tidligere gode standpunkt om at skattestigninger kunne være en god løsning på en økonomisk kattepine, nu er blevet til dikkende halehæng til den borgmester, som han klandrer Socialdemokraterne for at samarbejde med!

Men kære Steen Klink Pedersen, hos os er der højt til loftet, vi kan godt acceptere, at folk, og altså også du, skifter standpunkter og ændrer mening. Den lærdom håber vi at du må få en dag.

Socialdemokratiet i Tornved – Jernløse
v/ Jan Thiemann
fmd


Så kom dagen, hvor knapt 100 medarbejdere i Holbæk Kommune fik fyresedlen. Uanset om man er glad for eller ked af sit arbejde, så rammer det altid som et chok, der sender folk ud på en følelsesmæssig rutsjetur, hvor man det meste af tiden føler, at man hænger i loopet med hovedet nedad. Der er ikke noget godt at sige om det i dag eller i den nærmeste fremtid. Jeg håber alligevel, at det for de fleste på lidt længere sigt vil vise sig, at da døren lukkede, åbnede der sig en lang række nye. At alle vil komme godt videre - både som mennesker og i deres arbejdsliv.

Læs hele Sines indlæg HER


Vidste du at du kan se Byrådsmøder direkte på din Computer, eller se gamle byrådsmøder.

Se byrådsmøder HER


I onsdags vedtog et meget snævert flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance et budget for det kommende år, som de kalder både sundt og robust. Ja, de kalder det ligefrem for ”et stærkt udspil, der på én og samme gang løser de økonomiske udfordringer i 2017 og samtidig giver det kommende byråd et rigtig godt udgangspunkt for arbejdet i perioden 2018-2021.”

Jeg ville ønske, det var så vel.

Læs hele Sines læserbrev HER 


For en måneds tid siden var jeg til en herlig GNAGS-koncert. Det var et skønt gensyn med det 50 år gamle band, der stadig kan få hele salen til at swinge. Danmark, det banker på din dør. Har aldrig set dig så selvisk og ensom nogensinde før”, skrålede Peter A.G. fra scenen med store lysende Dannebrogsflag blafrende på hele bagvæggen bag ham og orkestret, som i et desperat forsøg på at vriste danskheden ud af kløerne på Dansk Folkeparti. ”Danmark, pas på du ikke dør. Du trænger til nogen der kysser din næse og nulrer dine øer”, fortsatte de med hele publikum som kor.

Læs hele Sines læserbrev HER


SOCIALDEMOKRATIET - HOLBÆK PARTIFORENING


Kære Partikammerat.

Du har sikkert hørt om de økonomiske problemer Holbæk kommune har. Det har ikke været kønt at se, hvordan Venstre og den nuværende borgmester har haft svært ved at tage et ansvar for den situation kommunen er i.
Vores borgmesterkandidat og vores partigruppe i byrådet har gjort et rigtigt godt stykke arbejde. De har fremlagt et ændringsforslag til budgettet, der kan løse Holbæk kommunes problemer her og nu - og samtidig klart og tydeligt formulerer en Socialdemokratisk politik. Du skal som medlem af partiforeningen have mulighed for at vide hvad vi foreslår, og hvorfor.

Derfor inviterer vi dig til at møde Christina - vores borgmesterkandidat på:

I Tølløse søndag den 9. oktober 2016 klokken 16 - ca 17 i No1.Kulturmødestedet No1. Tølløsevej 1, 4340 Tølløse og

I Holbæk søndag den 9. oktober 2016 klokken 19 - ca 20 hos AOF, Roedsvej 10, 4300 Holbæk

Her vil hun give dig en gennemgang af vores forslag. Du kan også stille spørgsmål til hende. Du behøver ikke at melde dig til - bare mød op. Men jeg vil gerne have en mail fra dig, hvis du kommer.
Du kan også downloade vores forslag: http:/images/SR%20Budget%202017.pdf


PS Vi skal snart have opstillet kandidater til kommunevalget i november 2017. Vi vil gerne fra Holbæk Partiforening stille med et stærkt, effektivt og superkompetent hold. Hvis du selv kunne være interesseret i at stille op - eller hvis du kender nogen du gerne vil anbefale, så vil jeg meget gerne høre fra dig i løbet af denne måned.


Med venlig hilsen
Preben ThisgaardJeg er her i dag for at tale om noget, der er vigtigt for mig og tror jeg for alle danskere.

Danmark er i en krise. Danmark er i en velfærdskrise. År for år oplever vi i kommunerne, at vores velfærd bliver dårligere, at vi ikke kan følge med.

Men hvad værre er – det er som om regeringen og omegn tror, at det bare betyder, vores velfærd bliver lidt svagere, eller at de offentligt ansatte skal løbe lidt hurtigere. Det er som om de høje herrer og de fine fruer tror, at det bare betyder, at servicen bliver lidt ringere, at tingene går lidt stærkere. Som om vores velfærdssamfund er et stykke kylling, man kan pumpe lidt saltvand i for at spare penge, og det er der nok ingen, der opdager.

Læs hele Christinas Kongres tale HERInvesteringer i fællesskabet


Debat

Radikale Venstre og Socialdemokratiet har netop sammen fremlagt et budgetforslag for Holbæk Kommune i årene 2017-2020.

Det oprindelige budgetforslag fra borgmesteren rummer drastiske nedskæringer i den borgernære velfærd. Nedskæringer, som vi ikke ønsker at være en del af i det omfang, det er fremlagt. Vi anerkender dog også, at vi som kommune står i en økonomisk meget vanskelig situation, hvor vi må prioritere skarpt.

Derfor foreslår vi blandt andet at hæve skatten en lille smule, så vi kan få råderum til at investere i vores fælles velfærd. Desuden ønsker vi at slanke kommunens administrative støttefunktioner og effektivisere den administrative opgaveløsning mere, end der er lagt op til i det oprindelige budgetforslag.

Med vores budgetforslag afsætter vi blandt andet 15 millioner ekstra til flere pædagoger i daginstitutionerne, ligesom vi investerer i uddannelse, kulturelle tiltag, trafiksikkerhed og cykelstier samt flere sagsbehandlere i kommunen. Vi ønsker nemlig at investere - og ikke skære ned - på vores fællesskab og det, vi skal leve af i fremtiden.

Konkret kan vi med vores prioriteringer undgå en række nedskæringer i vores fællesskab. Vi ønsker for eksempel ikke at lukke Cirkus Kæphøj, vi ønsker ikke at nedbringe bevillingen på ældre- og socialområdet, vi ønsker at bevare Is-rosen, vi ønsker flere lærepladser til unge på erhvervsuddannelserne, vi ønsker ikke at øge brugerbetalingen på sundheds- og omsorgsområdet eller at reducere i puljen til unge med særlige behov.

Og det er kun en lille del af de besparelser, vi kan undgå med vores forslag. I alt kan vi undgå mere end 50 af de spareforslag, der lige nu ligger på bordet, hvis vi følger vores budgetforslag.

Desuden kan vi investere i nye tiltag i Tuse Boldklub, i Brorfelde Observatorium, i det maritime miljø og i vores museumsbygninger. Tiltag, der styrker det, vi er fælles om i kommunen.

Og vi kan netop undgå besparelserne og investere i vores velfærd og fællesskab, fordi vi tør prioritere, blandt andet ved at hæve skatten en lille smule. Det håber vi, at de andre partier i byrådet er villige til at lytte til, og at vi kan lande en bred politisk budgetaftale, der prioriterer fællesskabet.

Emrah Tuncer

byrådsmedlem (R)

Christina K. Hansen

byrådsmedlem (S)

HolbækVores prioritering: investering i fremtiden


Ændringsforslag til Budget 2017-2020
Radikale Venstre og Socialdemokratiet

Budgetaftale 2017-2020 

Aftalen er indgået mellem Radikale Venstre og Socialdemokratiet

Holbæk Kommune skal drives på en måde, hvor vi har styr på både udgifter og indtægter. Vi skal ikke være en kommune der kun skærer ned. Vi skal derimod investere i langsigtet udvikling.

Det kræver gode velfærdstilbud at få flere borgere til kommunen og dermed forbedre økonomien på lang sigt. Og det kræver rimelige arbejdsvilkår, hvis vi skal sikre trivsel og lavere sygefravær fra vores mange engagerede medarbejdere. Derfor investerer vi også i arbejdsglæde. 

For at kunne investere langsigtet, mangler vi penge nu og her. Derfor har vi lavet et budgetforslag, hvor vi beder borgere og virksomheder om et ekstra bidrag til at sikre, at vores velfærd hænger sammen. Det tror vi er det mest langsigtede.

Læs hele aftalen HER


Af Jan Thiemann

Formand for socialdemokraterne i Tornved - Jernløse

I Holbæk kommune har vi en borgmester, der tilsyneladende ikke holder sig tilbage, når det handler om at manipulere, at tale usandt og at føre byrådet, medarbejdere og kommunens borgere bag lyset.

Senest er det – med de nævnte midler - lykkedes ham, at få skrabet et spinkelt flertal sammen i byrådet, der i foråret stemte for at gennemføre hans personlige prestigeprojekt: ”Holbæk Sportsby”.

Set fra min pind i Jyderup ser det sådan ud:

Den tungtvejende grund for beslutningen var borgmesterens ord om,

Mindre end et halvt år senere må vi nu konstatere, at ingen af forudsætningerne er tilstede:

Jeg vil derfor gerne opfordre til, at de partier i byrådet, der både tager økonomien og velfærden alvorligt, finder sammen om et troværdigt alternativ, der kan bære – også i fremtiden.

Brug både hovedet, hjertet og muligheden for skatteforhøjelser til at genoprette kommunens økonomi på en måde, der ikke forringer den kernevelfærd, der på flere områder er skrabet nok i forvejen.

Fødeafdelingerne på sygehusene er presset.

Af Nicolai Nicolaisen (S)

Regionsmedlem

Medlem af sygehusudvalget

 Fødeafdelingerne på de offentlige sygehuse mangler jordemødre, hvilket har resulteret i et stigende arbejdspres, der har været en af årsagerne til, at flere jordemødre har opsagt deres stilling. Yderligere er der et stigende fødselstal. På Landsplan mangler der også jordemødre.

Problemerne er opstået efter beslutningen i Regionsrådet d. 29. marts 2012, hvor Konservative, Venstre, DF og SF vedtog at oprette private fødeklinikker undtagen Socialdemokraterne og Radikale, som stemte imod. Socialdemokraterne fik indført en udtalelse ”Den socialdemokratiske gruppe er imod forslaget, fordi det udhuler patientgrundlaget for regionens 4 fødesteder og dermed principielt udhuler grundlaget for Regionens sygehusplan.” Budgettet for 2013 indeholdt en sætning om fødeklinikker, hvor vi også fremførte vores holdning.

Hvor ville det være let blot at sige: ”Hvad sagde vi?”

Eneste region med private fødeklinikker.

Oprettelsen af private fødesteder, som den eneste region i Danmark, har udsendt et signal, hvor det er tydeligt for andre jordemødre, at Regionen ikke satser 100% på egne fødeafdelinger. Dette til trods for, at allerede dengang var de offentlige fødeafdelinger anerkendte med god kvalitet og service samt fødsel med kendt jordemoder gennem hele forløbet og opsporing af sårbare familier.

Stemningen for private fødesteder, passede fint med de borgerliges ideologi og støttet af nogle fagpersoner, som havde økonomiske interesser i etableringen af en nye fødeklinikker tæt på, hvor de pågældende boede.

Unfair konkurrence.

De private fødesteder er oprettet i direkte konkurrence med de offentlige sygehuse, da de etableres i samme byer som sygehusene i Slagelse, Roskilde og Holbæk. Vi har fået et a og et b hold. De private tager det ukomplicerede og det komplicerede overtager de offentlige sygehuse.

De private fødeklinikker var tiltænkt etableret i områder, hvor afstanden til sygehuset var lang og besværlig, men det er ikke indfriet.

I 2017 bliver der gennemført en evaluering af hele ordningen. Hvis ikke situationen er totalt ændret, vil socialdemokraterne fastholde, at fødslerne igen skal foregå på de offentlige sygehuse eller i hjemmet. Sygehusene har den faglige indsigt samt udstyret, hvis der skulle opstår komplikationer. Den tilsyneladende ukomplicerede fødsel bør fortsat foregå i hjemmet eller på sygehuset. En af de største oplevelser i hele livet, bør have de bedste betingelser i sundhedsvæsenet.

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen har højeste prioritet.

Det ville være et vigtigt skridt til få jordemødrene og andet personale tilbage på fødeafdelingerne. Desuden vil det sende et signal til jordemødrene udenfor Regionen, at Regionen igen er på sporet og satser alle kræfter på at få Danmarks bedste fødeafdelinger genoprettet i et stærkt offentligt sundhedsvæsen.Endelig sker det i Svinninge
Endelig sker det: der bliver udlagt kommunale byggegrunde, ved by-rådsmødet i tirsdags besluttede vi at der skal igangsættes planlægning af byggegrunde i Svinninge vest, altså på den kommunale ejede parcel mellem Svinningevej og Nordgårdsvej.

På parcellen er der plads til 45 grunde, og der planlægges at der byggemodnes 12 grunde i første omgang.

Det er en sag jeg har arbejdet med i flere år, og efter forhandlinger til forskellig side, er vi nu nået til denne gode beslutning. Der har ikke siden kommunesammenlægningen i 2007 været en eneste kommunal byggegrund til salg, så jeg er glad for at der nu sker noget.

En rigtig god beslutning for Svinninge, der skal helst være en stigning i indbyggertallet, for at væk-sten ikke går i stå, og vi har jo gode indkøbsmuligherder, gode offentlige transportforbindelser, det er tæt ved skole, børneinstitutioner og idrætslivet, vi har lægehus og tandlæge i byen og vi har vores bibliotek og kulturhus midt i byen.

Så alt i alt er Svinninge et godt sted, syntes jeg, at bo og leve i.

Jørgen Jensen
Byrådsmedlem
Socialdemokraterne
Holbæk Kommune
En historisk brøler

Holbæk Kommune har endelig fået en kommunaldirektør, der rager det skidt ud, der igennem årene er fejet ind under gulvtæppet. Det skal vi glæde os over. Og så er listen over gode nyheder i den nuværende økonomiske situation vist også allerede udtømt!

Det er en kendt sag, at Holbæk Kommunes økonomi har været ude af balance lige siden kommunesammenlægningen. Dengang gav det borgerlige flertal skattelettelser, der ikke var råd til. Det gav en grundlæggende ubalance i mellem indtægter og udgifter. Det betød ganske enkelt, at der ikke på noget tidspunkt i den nye kommunes historie har været råd til at betale for de udgifter vi reelt har i kommunen.

Derfor er der gennem årene blevet lånt penge, så vi i dag skylder knapt en milliard væk; der har altid været problemer med kassebeholdningen, hvilket flere gange har betydet nedskæringer med serviceforringelser til følge; og der er fortsat et efterslæb på vedligeholdelse af kommunens ejendomme, broer osv., der beløber sig til mere end en halv milliard.

Man kan vel snart tillade sig at sige, at beslutningen om skattelettelserne viste sig at være en historisk brøler, der fortsat trækker sine spor ind i fremtiden.

Alligevel har borgmesteren tudet alles ører fulde af, at kommunen havde en sund økonomi. Og det har bare aldrig været tilfældet!

Nu er sandheden om økonomien endelig lagt frem uden videre omsvøb, og gabet mellem indtægter og udgifter er beregnet til 204 mio. kr. Det er uomtvisteligt, og det skal der tages hånd om.

Når vi har erkendt udfordringen, så må vi forholde os til, hvordan vi vil nå frem til balance mellem indtægter og udgifter. Vil vi skære os igennem - altså gennemføre massefyringer og serviceforringelser for 204 mio. kr.? Eller vil vi trække flere penge ind til at dække nogle af udgifterne – altså hæve kommuneskatten og genindføre dækningsafgiften for de private erhvervsdrivende? Det er det grundlæggende valg, vi står overfor.

I snart ti år har vi kæmpet med konsekvenserne af de skattelettelser, der aldrig har været råd til. Er det ikke på tide, at vi får rettet op på netop den fejltagelse?

Byrådet er borgernes valgte repræsentanter, og det er de 31 navngivne byrødder, der – på dine vegne – skal beslutte, hvilken vej vi skal gå. Torsdag aften kl. 19 er der borgermøde om budgettet i Kuben på Seminariet. Mød frem og giv din mening til kende.

 

Christina K. Hansen, Borgmesterkandidat og Sine Agerholm, Byrådsmedlem for Socialdemokraterne i Holbæk Kommune

Sundhedsstyrelsen på galt spor.

Nicolai Nicolaisen (A) Holbæk

Medlem af sygehusudvalget og Regionsrådet


Region Sjælland (RS) vil miste ekspertise og dermed den nødvendige forskning og behandling af patienterne, hvis ikke Sundhedsstyrelsen skrotter deres diskrimination af Region Sjælland.

Da regionerne afløste Amterne fik Sundhedsstyrelsen en helt unik position, hvor de fik magt til suverænt at afgøre, hvilke specialer de forskellige regioner får tildelt. I den fordeling får RS ikke den samme behandling som de 4 øvrige Regioner, når speciale funktioner bliver fordelt.

Læs hele Nicolais indlæg HER

Byrådsmedlem Jørgen Jensen har taget disse noter fra byrådsmødet d. 29. Juni 2016.

Læs dem HER
Kære medlem

På byrådsmødet her til aften har et flertal bestående af A, B, C, V, I og O vedtaget anden budgetrevision for 2016. Den økonomiske situation er ikke som vi kunne ønske. Helt præcist skulle der med budgetrevisionen findes 35 mio. kroner indenfor servicerammen, for at kommunen ikke blev underlagt sanktion fra staten. Da byrådsgruppen modtog de første forslag til besparelser, så det ikke godt ud for nu at sige det mildt. Det har betydet at den socialdemokratiske gruppe de sidste mange uger har været i forhandlinger. Det er vigtigt for mig, at give dig et indblik i den aftale, der i aften er blevet landet, samt de prioriteringer, som den socialdemokratiske gruppe har kæmpet for.

Jeg tror ikke, at der nogensinde er nogen politiker, der er blevet valgt med et ønske om at lave nedskæringer. Men jeg er stolt af medlemmerne i den socialdemokratiske byrådsgruppe, der helt til det sidste blev siddende ved forhandlingsbordet og tog ansvaret på sig om at skabe balance i kommunens økonomi. Vi socialdemokrater læner os ikke tilbage med korslagte arme og ser på imens højrefløjen spænder ben for det velfærdssamfund, som vi og generationer i mange år har kæmpet for. Når svære beslutninger skal træffes, har hverdagens borgere brug for, at socialdemokratiet sætter sig med rundt om forhandlingsbordet.

Også denne gang så vi, at det var afgørende, at socialdemokratiet var med i forhandlingerne. Vi gjorde det klart fra start, at børneområdet og ældreområdet var to områder, som vi havde meget svært ved at finde besparelser på. Simpelthen fordi det er to områder, der er i forvejen er hårdt ramt og to områder, hvor vi kommer helt tæt på den borgernære velfærd.

Gudskelov var der andre partier, der havde det ligesom os. I god dialog fandt vi frem til en budgetrevision, der friholder Udvalget Læring og Trivsel, altså børneområdet for besparelser. Vi blev også enige om en aftale, der mest muligt går uden om kernevelfærden på ældreområdet. Det er jeg utrolig stolt over.

Besparelserne vil være til at mærke rundt om i vores kommune. Det kan vi ikke komme uden om. Jeg jubler heller ikke over den situation, som kommunen er i rent økonomisk. Der er meget arbejde at tage fat på. Meget der skal rettes op på. Det vil jeg sammen med den socialdemokratiske gruppe arbejde videre med.

På den anden side juli skal vi i gang med kommunens budget for 2017. Du vil blive inviteret til et åbent medlemsmøde om dette i august, nærmere dato vil blive sendt ud, når vi nærmer os. Hvis du har gode ideer eller tanker i forhold til prioriteringer i det kommende budget, må du meget gerne sende mig en mail omkring det. Det vil betyde meget for mig.

Jeg håber, at du får en god sommer.

 

På vegne af den socialdemokratiske byrådsgruppe

Christina Krzyrosiak Hansen
Borgmesterkandidat for SDu kan her læse pressemeddelelsen fra FOA Sjælland – Område Holbæk. Den beskriver forløbet på byrådsmøde d. 15 juni ganske fint, hvor S sammen med Ø og DF fik taget punktet om budgetrevision 2 af dagsordenen. Læs hvorfor her:


"FOA Sjælland – Område Holbæk vil gerne tilkendegive stor tilfredshed med, at et flertal i Byrådet her til aften med stemmerne 15 mod 12 besluttede at udskyde behandlingen af punktet ”Budgetrevision 2 og handlingsplaner” til det ekstraordinære Byrådsmøde d. 29. juni 2016. 
Årsagen til FOA Sjællands tilfredshed skyldes det forhold, at de til punktet indstillede besparelser ikke har været behandlet i Hovedudvalget inden aftenens byrådsmøde, hvilket er en overtrædelse af såvel Holbæk Kommunes egen MED aftale som Rammeaftalen om medarbejderindflydelse og medbestemmelse – sidstnævnte har samme status som en overenskomst og danner rammerne for aftalegrundlaget for en lokal MED aftale. 

Læs hele Pressemeddelelsen HERUlighed i sundhed.

Af Nicolai Nicolaisen Regionsmedlem (S) Medlem af Sygehusudvalget

I Danmark har vi ”fri og lige adgang” til læge og sygehus. Imidlertid er der så mange forhold, som modvirker og øger forskellen i behandlingen. I DRTV er der sendt 3 afsnit med titlen ”En syg forskel”. Den sidste og 4. udsendelse bringes mandag d. 13. juni om aftenen. Disse 4 udsendelser viser med al tydelighed, hvor stor ulighed, de forskellige klasser i samfundet modtager. Hvor de bedst stillede ¼ af befolkningen er vindere og de dårligst stillede ¼ af befolkningen er tabere. Alle udsendelserne ligge på nettet i DRTV.

Læs hele Nicolais indlæg HER
Socialdemokraterne har haft en rigtig travl weekend.

Fredag eftermiddag på St. Merløse Kræmmermarkedet.

Lørdag startede med åbning af Ugerløse friluftsbad, derfra direkte til St. Merløse Kræmmermarkedet.

Søndag fra tidlig morgen 1. Maj på Jyderup Højskole, 3F Huset i Holbæk, Østre Anlæg og slutteligt 1.maj fest på Hotel Sidesporet. Tak for en rigtig god 1. Maj til alle.


D. 11. april 2016 mødtes den socialdemokratiske byrådsgruppe i Holbæk kommune til gruppemøde. På dagsordenen var blandt andet punktet ’Ny konstituering’. 

I starten af marts valgte socialdemokratiet Christina Krzyrosiak Hansen som deres borgmesterkandidat. I forlængelse af det valgte byrådsgruppen mandag aften at konstituere sig således, at Christina Krzyrosiak Hansen overtager Finn Martensens rolle og bliver politisk leder for den socialdemokratiske gruppe. Finn Martensen bliver siddende i økonomiudvalget, hvor han nu får Christina Krzyrosiak Hansen som makker. 

En anden, der også har fået en ny rolle er Ole Hansen. Byrådsgruppen har valgt, at han skal være organisatorisk leder for den socialdemokratiske byrådsgruppe. 

”Socialdemokratiet går efter borgmesterposten i 2017. Det bliver ikke en nem opgave. Der er meget arbejde at tage fat på og det kræver et tæt samarbejde i byrådsgruppen, det socialdemokratiske bagland og kommunens borgere. 

Jeg er derfor utrolig glad for byrådsgruppens beslutning på mødet, der gør, at flere gode kræfter kommer i spil og får ansvar” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen.

Der skal fra byrådsgruppen lyde et stort tak til Finn Martensen, for det store arbejde han påtog sig som gruppeformand gennem det sidste 1½ år.


Socialdemokraterne har holdt hvad de lovede og meget mere til.
 
Debatten om det der i dag benævnes Holbæk Sportsby har nu kørt siden 2011 hvor det gamle byråd satte gang i den proces der nu efter 5 år endelig er nået der til hvor byrådet kan træffe en beslutning 21. april. Det er en sag der både har sat sindene i kog hos nogle, men også en sag der har båret glæde og opbakning til, hos andre.
 
Socialdemokraterne gik til valg på at vi ville dette projekt, hvis der var råd til det, og vi krævede at det ikke måtte gå ud over idrætslivet uden for Holbæk by og kerne velfærden i hele vores kommune, og det krav fastholder vi naturligvis fremadrettet.
 
Der har været et ønske fra nogle medlemmer om en uddybning af økonomien i projektet, og vi havde håbet at det kunne havde lade sig gør at få kommunens økonomi chef til at komme og fortælle os om hvordan dette hang sammen, dette kunne desværre ikke lade sig gøre, så Christina Krzyrosiak Hansen og Ole Hansen fra byrådsgruppen vil i stedet fortælle om økonomien i projektet.

Der afholdes derfor medlemsmøde mandag d.18. april hos FOA på Stenhusvej,
kl. 19.00 og der vil blive serveret kaffe.

Vel mødt til alle.  


En god weekend med solskin og kampagne i Jyderup. De spontane samtaler, der opstår, når man er på kampagne, er altid utrolig givende og interessante. Jeg mødte blandt andet en kvinde, der var meget klar i mælet, da vi talte om vigtigheden ved en stærk lokal velfærd: "Jeg elsker at bo her! Men hvor ville det være dejligt, hvis der blev blev værnet noget mere om den nære velfærd. Jeg mener.. Den er jo ikke kommet af sig selv!".


Tak for en god kampagne, vi ses snart igen.


Parkeringshus eller ?
 
På Klima og Miljøudvalgets dagsorden var det til beslutning om Holbæk skulle havde et parkeringshus på Gasværksgrunden eller i Bysøstræde.
Socialdemokraterne stillede forslag om ikke at tage denne beslutning nu, men i stedet nedsætte en arbejdsgruppe bestående af borgere, erhvervslivet, turisme, cyklist forbundet og andre interessenter der har gode ideer til hvordan vi i fællesskab kan finde gode løsninger ikke kun for bilerne og parkeringsproblematikken, men også gode løsninger for borgere, handlende og andre brugere af Holbæk by.
 
Vi Socialdemokrater er rigtig glade for at klima og Miljø udvalget kunne bakke op om vores forslag og vi glæder os rigtigt meget til at komme igang med denne arbejdsgruppe, så vi i fællesskab kan finde de bedste løsninger, vi alle kan bakke op om.

Vores allesammens Anker er død.

Anker Jørgensen, vores tidligere formand og i flere perioder også statsminister er død, 93 år gammel.

Vi husker alle Anker som den statsminister hele landet var på fornavn med. Alle vidste hvem Anker var.

Jeg husker personligt Anker fra et 1. maj-møde i Jyderup for en del år siden. Dengang var han stadig i fuldt vigør og skulle den dag holde tale flere steder på Sjælland. Jeg tror det var sidste gang at Anker tog ud til den slags arrangementer, for man kunne godt høre på ham at han ikke længere var helt ung.

Jeg deltog selv i den ekstraordinære kongres i Vejle, hvor han gik af som formand for Socialdemokratiet og hvor vi i stedet valgte Svend Auken som vores nye partiformand. Eneste punkt på dagsordenen var dette valg, hvor der ikke var nogen modkandidat, men alligevel trak valget fulde huse.

Anker er igennem de senere år blevet hædrende omtalt om sin tid som statsminister, men jeg tror nu ikke at det at være statsminister i 70’erne og i de tidligere 80’er var nogen dans på roser for ham. Han blev da i hvert fald stærkt kritiseret for de tiltag han stod for at rette op på landet. Som han sagde i en nytårstale: ”Det er en kold tid vi lever i, alle går rundt og fryser..”

Men alligevel husker vi alle Anker som vort partis formand og som landets statsminister i svære tider.

Æret være Ankers minde.


 

Erik Just Pedersen

Formand for Socialdemokraterne i Holbæk Kommunekreds.
Christina var d. 17. marts en tur i kulturmødestedet No1. i Tølløse og beretter.

Et fremragende arrangement i Tølløse. Inspireret ud fra det gamle citat "En fremmed er en ven, du ikke har mødt endnu" havde Tølløse Slots Efterskole i samarbejde med Fællesskab Tølløse inviteret til en dag med rig mulighed for at blive klogere på nye kulture og møde nye mennesker.

Dagen bød blandt andet på dansk og iransk folkedans, musik fra efterskoleeleverne og til sidst fællesspisning og samtalesalon. Det er utroligt så meget vi kan lære af hinandens forskelligheder, når vi giver plads til det. Tak for et flot arrangement!Lørdag d. 12 marts skød Christina valgkampen igang på Algade i Holbæk. Et par gode timer med roser og postkort til borgerne. og en rigtig god snak.
Se mere >>HER


Kære medlem

Tak for din deltagelse i valget af borgmesterkandidat.  
Jeg er taknemmelig over den store tillid, som du og partiet har vist mig, ved at vælge mig som din borgmesterkandidat. Det varmer mit hjerte. Tusinde tak.

Læs hele Nyhedsbrevet >>HER


Kvindelig S-kandidat skriver historie

Socialdemokratiets medlemmer i Holbæk Kommune har valgt Christina Krzyrosiak Hansen som deres borgmesterkandidat. Dermed skriver Socialdemokratiet historie i Holbæk.

Med valget af Christina som spidskandidat for partiet, skriver hun sig ind i historien som kommunens yngste kvindelige socialdemokratiske kandidat til borgmesterposten. Det hele skete oven i købet på Kvindernes Internationale Kampdag, d. 8. marts, hvor alle medlemmernes stemmer blev talt op.

For Christina spiller den pudsige timing faktisk en stor og vigtig rolle:

”Jeg er rigtig stolt over at blive valgt som borgmesterkandidat for mit parti på Kvindernes Internationale Kampdag. I det daglige politiske arbejde spiller mit køn ikke en rolle, men alligevel er jeg klar over, hvor rystende få unge kvinder, der engagerer sig i politik og hvor store udfordringer, der stadig er den dag i dag i forhold til ligestillingen mellem mænd og kvinder. Det skal vi have lavet om på” siger hun.

Hun håber at valget af hende som borgmesterkandidat kan fungere som inspiration for andre unge piger og kvinder, som har lyst til at gøre deres indflydelse gældende, og forandre samfundet.

”Forhåbentligt kan jeg være en rollemodel for andre. Ligesom at en masse stærke politiske kvinder har været rollemodeller for mig.

Christina glæder sig nu til at sætte sig for bordenden i den socialdemokratiske gruppe, og lede partiet frem mod et godt resultat ved kommunalvalget i efteråret 2017.

Formanden for Socialdemokraterne i Holbæk Kommunekreds Erik Just Pedersen glæder sig til samarbejdet med Christina som borgmesterkandidat og med hele den socialdemokratiske gruppe i det hele taget. Ikke mindst til at skabe det politiske grundlag som vore vælgere ønsker og som kan give os et godt valg i november 2017. Jeg glæder mig også over at Christina kan være med til at videreføre det gode samarbejde i gruppen, som der er i øjeblikket.

Erik Just Pedersen udtrykker også glæde over at de socialdemokratiske medlemmer gav Christina så stor og entydig opbakning, at hun kunne blive valgt i første omgang.

For yderligere oplysninger, kontakt Christina Krzyrosiak Hansen på tlf.: 72 26 90 60 eller på mail chhan@holb.dk. Du kan også kontakte Erik Just Pedersen på 52 37 05 01 eller på mail erikjustpedersen@gmail.com.Preben Thisgaard, Tjebberup, er ny formand for Socialdemokraterne i Holbæk/Tølløse.

Det blev resultatet, da der lørdag var generalforsamling i partiforening, som foregik i AOF’s lokaler på Roedsvej i Holbæk.

Her var det næstformand og fungerende formand, Jens Kristiansen, som stod for beretningen. Han fortalte lidt om årets gang, men kom også ind på de fremtidige aktiviteter. Således vil den lokale partiforening fremover satse på arrangementer med politisk indhold, hvor alle borgere i Holbæk vil blive inviteret.

Herefter var det tid for de valgte politikere at fortælle om deres år. Finn Martensen orienterede fra byrådsgruppen, Nicolai Nicolaisen fra regionen og Kaare Dybvad fra sin første tid i Folketinget.

Kurt Elsberg fra AOF kunne fortælle, at sprogskolen har haft et hektisk år på grund af de mange flygtninge, der er kommet til kommunen. På ungdomssiden fortalte Alma Esbensen fra DSU om en afdeling, der er i vækst og har mange aktiviteter. Således var ungdomsafdelingen en stor hjælp i forbindelse med folketingsvalget i juni 2015.

Velkommen til Preben.


Hvad er hjælp til selvhjælp for ældre i Holbæk Kommune?

Jeg læste et oplæg til besparelser på ældreområdet i sidste uge. Jeg blev noget fortørnet.

Man vil spare på gratis transport til de visiterede ældre til genoptræning og til samvær i Aktivitetscentrene rundt om i kommunen. De ældre har så meget gavn af at være sammen de gange om ugen, at det er muligt. De lyser ganske simpelt op efter sådan en dag. De lyser op og har haft en stor oplevelse. Det giver dem livsmod.

Læs hele Birgit Klarskovs indlæg >>HERVi skal ikke nedlægge containerpladser

Vi skal ikke afvikle. Nej vi skal udvikle.

At tale om at lukke containerpladserne i Tølløse og Jernløse er i min verden fuldstændig uforståelig, og ikke acceptabelt. Jeg håber at dem der går med et sådan ønske vil tænke sig om mere end En gang til. det er trods alt borgerne i kommunerne der er ejere af disse pladser igennem deres skattebetaling og betaling for bortskaffelse af affald.

Læs hele Ole Hansens indlæg >>HER Et nyt projektudvalg er blevet nedsat i Byrådet og er trukket i arbejdstøjet: Projektudvalget for Lokal udvikling.
Holbæk kommune er en stor geografisk kommune. Hver by og lokalområde har deres historie og fortælling. Som socialdemokrater mener jeg, at vi har et ansvar for og stor opgave i, at sikre, at kommunen hænger bedre sammen. Jeg har boet i Svinninge siden 1967. Jeg har arbejdet i Svinninge siden 1983, de sidste 25 år på Svinninge Renseanlæg. 
Læs hele Jørgen Jensens indlæg >>HER


Seneste nyheder