Formand: Hans Chr. Hansen * Vestervang 2 * 4520 Svinninge 
Telefon: 29 26 29 45 * Mobil arb. 72 36 54 33 * e-mail: HCHH64@hotmail.com 07.11.2018

Demokrati anno 2019

I dag er der 5 reelle stormagter i verden: USA, Rusland, Kina, Japan og EU. Desværre er ikke alle stormagterne demokratier.
Jeg tænker indimellem på, hvordan mon de østeuropæiske lande ville have udviklet sig, hvis de ikke var kommet med i EU så hurtigt efter muren faldt. Ville det være ren rå kapitalisme der kom til at regere landene? Eller ville de stadig have udviklet den demokratiske styreform der bygger på menneskerettigheder?
Næsten ligegyldig hvor borgerligt et europæisk land blev, så har vi i Europa haft en grundlæggende værdi: Retsstater der bygger på demokrati, hvor hånden holdes under de svageste i samfundet. Det samme sker ikke i tre stormagter Rusland, Kina og USA.
Præcis det menneskesyn er EU's styrke. Europa skal være et godt sted at bo og leve for alle, ikke kun for de rigeste.
Derfor har vi også en fælles forpligtigelse til at stoppe regeringer i EU, som knægter demokratiet.
Polens regering forsøgte at afsætte højesteretsdommere, som dømmer efter loven, og ikke efter en politisk dagsorden. Det hører ikke hjemme i et demokrati.
Ungarns begrænsning af pressefriheden (fx så reel fakta op til sidste valg var begrænset), korruption er udbredt, overvågning af befolkningens kommunikation på nettet og telefonen, manglende ligestilling og de mange ændringer (forringelser) af forfatningen. Ungarn er for mig at se på vej direkte hen mod et diktatur. Det er meget bekymrende for den ungarske befolkning.
EU SKAL efter min mening sanktionerer de regeringer, som vælger vejen til diktatur. De skal presses til at vende tilbage til at være en demokratisk retsstat, som fundamentet er i EU's grundlov.
Det skuffer mig enormt, at der var danske Europa-parlamentarikere (DF’erne), der stemte imod at sanktioner lande, der ikke lever op til EU's værdier. Jeg forstår det simpelthen ikke. Argumentet for dem var, at Polen og Ungarn er EU-kritiske, derfor skal der ikke sanktioneres. Øhh selvfølgelig er de EU-kritiske, når EU's grundlov bygger på det demokrati, som de regeringer er imod.
Det er op til hvert land om de vil være en del af EU, men er man med, skal reglerne i grundloven følges.
Jeg kommer aldrig til at støtte udemokratiske regeringer.
Europa skal være et godt sted at leve, et trygt sted hvor der er ytringsfrihed og demokratiske rettigheder.
Mange hilsner
fra
Marianne Vind
EP-kandidat for Region Sjælland
Mail: mv@mariannevind.dk
Mobil: 2445 5446
Følg gerne Mariannes valgkamp på Facebook

Referat bestyrelsesmøde den 16.1.2019

          Tilstede: Jørgen Hass, Jørgen Jensen, Annie Hass, Nicolai Nicolaisen, Trine, Birgit Andreassen, Lizette Petersen og H.C. Hansen

          Fraværende med afbud: Lene Duholm og Karin Larsen, Kaare Dybvad Bek, Karen Sejerø og Gruppen,

         Fraværende uden afbud:

    Dagsorden:

1.  Velkomst og valg af ordstyrer

Annie Hass valgt

2.  Godkendelse af referat

a.      Bestyrelsesmødet 5.12. udsendt 7.12.2018

Referat godkendt

3.  Økonomi.

a.      Regnskab.

Regnskab omdelt og gennemgået.

4.  Meddelelser og orientering.

a.      Formanden

Orientering om Tom Trædmark død og bisættelse, som er på fredag kl 13

Lizette overtager opdatering af vores hjemmeside. JH backup på Lizette

HC deltager i dør til dør arbejdet. Der er møde på lørdag, hvor der også skal gås rundt.

Invitation fra Tornved/jernløse partiforening den 2. Februar.

b.      Gruppen – ingen mødt grundet gruppemøde. Nicolai orienterede om hans erfaringer ved at være nabo til et biogasanlæg. Det giver ingen gener.

I Århus er de i gang med at lave jordvarme i byen med nedadgående rør.

c.      Kommunekredsen – Næste møde 24. Januar 2019 kl 19. EU kandidaten kommer. Alle fra bestyrelsen er hermed indbudt.

d.      DSU Holbæk – Ingen mødt

e.      Regionen – Nicolai orienterede om sundhedsaktiviteter/ændringer, der er på vej i regionen. Vedr. økonomien er der spørgsmål omkring dækning til økonomierne. Øget krav og dækning til kommunerne er svære at få dækket, da overskuddet skulle komme fra færre indlæggelser???

Trine overtog og orienterede videre om konsekvenser ved at ændre strukturen i sundhedssektoren. Vi skal huske at synliggøre konsekvenser.

Hvor ender kollektiv trafik? Og regional udvikling? Økonomiske nedskæringer gør det besværligt og det er svært at undgå nedskæringer på den offentlig trafik.

En sidste ting er en venstremand i regionen, der bruger enhver situation til at føre valgkamp.

Vaskeriet i Holbæk kommer på dagsordenen i nærmeste fremtid. Vi arbejder på at det skal bygges i Holbæk. Der arbejdes på det.

f.      Folketinget ved Kaare – intet – afbud fra Kaare, da han er på barsel

g.      Kaares valgudvalg – intet.

h.      AOF

Repræsentantskab i AOF er 29. april 2019 kl. 17.

Der er indgået overenskomst med AOF og Sprogcentret. Økonomien ikke så god.

 i.        Svinninge lokalforum – intet nyt

 j.       Andre – intet nyt

 5.  Det kommende folketingsvalg, kampagne lokalt hvornår, datoer? Overføres til næste møde

Der bestilles 200 valgplakater til FV

 6.  Generalforsamling 13.3.2019, bilag.

7.  Forslag til behandling på næste møde.

8.  Eventuelt

Næste møde: 27.2.2019.

Referent: Lizettte        Referat Bestyrelsesmøde den 7.11.2018 
Tilstede:Hans Chr. Hansen, Jørgen Hass, Annie Hass, Jørgen Jensen, Lizette Petersen, Birgit Andreassen, Karin Larsen Fraværende med afbud: Lene Duholm, Kaare, Trine (regionen), Tom Trædmark, Karen Sejerø. 
Fraværende uden afbud:

 Dagsorden: 
1.  Velkomst og valg af ordstyrer – Annie Hass valgt  
2.  Godkendelse af referat 
a.      Bestyrelsesmødet 26.9. – referat godkendt

3.  Økonomi.
a.      Regnskab. Oversigt omdelt og gennemgået. 
b.      Kontingent: Forhøjes med kr. 10,00 fra næste år for medlemmer på alm. kontingent og kr. 10,00 for medlemmer på nedsat kontingent. Skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

4.  Meddelelser og orientering. 
a.      Formanden. Mette Frederiksen har svaret på vores henvendelse om kvoteflygtninge. 
       Rejsescenen opførte en debatarrangement i aftes – det var rigtig godt. 
       Der skal snart uddeles materialer. HC undersøger mulighederne for ruterne. 
b.      Gruppen. Christina deltog i dag og orienterede om hvordan det går i gruppen, i kommunalbestyrelsen og i økonomien.                     Generelt går det god i både gruppen og i kommunalbestyrelsen. Der er mange nye i gruppen og der øves på at få alle med. Der         er en uddannelsesdag lige om lidt. Christina deltog i arrangementet “Stop Cancer” i Svinninge.  Stemningen i                                       kommunalbestyrelsen er fin nu, og der kan arbejdes sammen. Der er gang i boligudviklingen – behov og strategi laves. Snak           og orientering om konflikt i Holbæk Midtby. Den 29. November indkaldes til sangaften på sidesporet (Vandrerhjemmet). 
c.      Kommunekredsen, referat fra 25.10.2018 
d.      DSU Holbæk – intet og ingen mødt 
e.      Regionen 

Nicolai kom med orientering om: Budgettet som Heino har været med til. Det har vist sig, at der mangler 300 mill. i kassen. Der har været kommentarer fra øvrige partier – de passer heller ikke vil virkeligheden. Der er problemer med at få nok praksiserende læger. Orientering om udvikling for sundhedsteknologi. Psykiatri er ikke omfattet af besparelser. Orientering om E-hospital.

f.    Folketinget ved Kaare – intet idet Kaare har meldt afbud 
g.   Kaares valgudvalg v. Lizette P. – intet – deltog ikke i sidste møde 
h.   AOF. Lizette orienterede om situationen i AOF. 
i.   Svinninge lokalforum – næste møde 14.11.18. HC kom med orientering 
     om arealet ved Svinninge Å. HC håber at kunne deltage på næste  møde. 
j.   Andre - intet

5.  Cafeaften i Svinninge? – Udsat indtil der foreligger en afklaring på kredsplan 
6.  Forslag til behandling på næste møde. Kaares valgkamp 
7.  Eventuelt

 

 

            Næste møde: 5.12.2018, måske med lidt julehygge                                             Referent :    Lizette Petersen                                                                                                                  

 


Formand: Hans Chr. Hansen * Vestervang 2 * 4520 Svinninge 
Telefon: 29 26 29 45 * Mobil arb. 72 36 54 33 * e-mail: HCHH64@hotmail.com 

20.9.2018

                                            Referat af bestyrelsesmødet den 26.9.2018

Kl. 19.00 i Svinninge biblioteks mødelokale, salen.  

                                            Tilstede: Hans Chr. Hansen, Jørgen Jensen, Nicolai Nicolaisen, Ole Brockdorff, 
                                        Derya Thamer. Lizette Petersen og Birgit Andreasen kom kl. 20.00 

                                      Fraværende med afbud: Annie Hass, Jørgen Hass, Karin Larsen, Karen Sejerø,  
                                      Lene Duholm, Kaare Dybvad Bek 
                                     Fraværende uden afbud:

    Dagsorden:

1.  Velkomst og valg af ordstyrer. Hans Chr. valgt som ordstyrer, han konstaterede at bestyrelsen ikke var beslutningsdygtige fra starten af
     mødet. 
Bestyrelsen blev beslutningsdygtige kl. 20.00    

2.  Godkendelse af referat 
a.      Bestyrelsesmødet 29.8. Godkendt uden bemærkninger.

3.  Økonomi. 
a.      Regnskab. Jørgen Jensen orienterede om vores regnskab. 
       Dags dato har vi 40 medlemmer, 2 har meldt sig ud siden sidste møde.

4. Meddelelser og orientering. 
a.      Formanden. Hans Chr. orienterede fra medlemsmødet 9.9 vedr. budgettet for 2019, Christina gav en god og grundig
       gennemgang af budgettet. 
b.      Gruppen. Derya indledte, Christina K. og Lars Dinsen meget tid på budget forhandlingerne. Der er meget at lave i de enkelte udvalg Derya har været på besøg i jobcentret. Afstanden mellem borgerne, de ansatte og politikkerne skal mindskes. Hans Chr. udtrykket bekymring omkring sammenlægningen af VUC og produktionsskolerne, det betyder at produktionsskolen i Svinninge sandsynligvis lukker og vi mister arbejdspladser i Svinninge. Derya lover at vender tilbage med hvad der nærmere skal ske på området. Budgetforlig indgået 29 af 31 er med. Ole B. er godkendt af forsvarsministeriet til at udpege folk til hjemmeværnet. Ole B. nævnte bolig strategien vedr. boliger i lokalområderne. Der står i budgettet at skatten kan sættes ned på et senere tidspunkt, når det er muligt. Madprisen til pensionister stiger uheldigvis i 2019. Kommunens brug af pesticider skal udfases, Budgettet skal holdes. På ældre området arbejdes der med værdigheds politik, som bla. skal tage mere hensyn til de pårørende.      

c.      Kommunekredsen. Næste møde 27. sept. referatet fra 23.aug. er ikke modtaget. Bemandingen på Mørkøv kræmmermarked drøftetet. 
d.      DSU Holbæk. Intet

e.      Regionen: Nicolai orienterede, budget forlig indgået dog uden Enhedslisten. Der skal gennemføres 1% besparelser på samtlige områder. Der giver 40 mill. til udvidelse af Holbæk sygehus. Det går bedre på medicinsk afdeling i Holbæk. Psykiatrien tilføres ekstra midler. Alle afdelinger på psykiatri hospitalet i Slagelse er nu taget i brug. Høreområdet tilføres ekstra midler for at nedbringe den lange ventetid. Der er indgået aftale med Novo Nordisk fonden for at forbedre diabetesbehandlingen. Der mangler praktiserende læger i regionen.

f.   Folketinget ved Kaare. Intet

g. Kaares valgudvalg v. Lizette P.: Næste møde holdes 3.10 2018

h.   AOF. Lizette orienterede, økonomien er ikke god. På centerområdet er der ændringer på vej. Aftenskolen kører fint

i.   Svinninge lokalforum. Intet

j.   Andre. Intet

5.  Cafeaften i Svinninge? Udsættes til næste møde.

6.  Kongressen 22.-23. september 2018, Hans Chr. deltog. HC orienterede om en god kongres, information udsendes til samtlige         medlemmer.

7.  Forslag til behandling på næste møde.

8.  Eventuelt. Intet              

Næste møde: 7.11.2018

Referent: Hans Chr. Hansen 
                                                      Med Venlig hilsen                                                                                                                                 Hans Chr. Hansen


26.sept.2018

REFERAT: Bestyrelsesmøde den 29.8.2018 
Kl. 19.00 i Svinninge biblioteks mødelokale, lektiecafeen.

Tilstede: Hans Chr. Hansen, Lizette Petersen, Jørgen Jensen, Birgit Andreasen, Trine    
 Birk, Kaare Dybvad Bek, Ole Brockdorff, Nicolai Nicolaisen og Lene Duholm.
 Fraværende med afbud: Annie og Jørgen Hass, Tom Trædmark, Karen Sejerø og Karin 
Larsen.

Fraværende uden afbud:
REFERAT:
1.  Velkomst og valg af ordstyrer.
    HC bød velkommen og Lizette blev valgt til ordstyrer. 
2.  Godkendelse af referat
a.      Bestyrelsesmødet 20.6 
       Referatet af mødet den 20.juni blev godkendt. 
3.     Økonomi. 
a.      Regnskab.
      Jørgen Jensen orienterede om vores regnskab.
       Dags dato har vi 43 medlemmer. 
       Et medlem er afgået ved døden, Jørgen Jensen sørger for en bårebuket fra vores Partiforening.  

4.  Meddelelser og orientering. 
a.      Formanden. 
      Kik-start på Kaares valgkamp på søndag den 2.sept. Ca. 25 tilmeldte.
     På gruppemødet den 27. august blev det oplyst at der afholdes medlemsmøde den 9.september,
     invitation kommer fra  Christina.
     Frivilligmøde den 6.september i Roskilde.
     MØRKØV KRÆMMERMARKED: Husk at melde tilbage til Sten Hjort om hvornår du kan deltage!!!!! 
     Indbydelse fra SFAH (Selskabet for Arbejderhistorie) 
b.      Gruppen 
      Arbejdsprogram for Kommunalbestyrelsen i Holbæk er vedtaget! 
     Ole Brockdorff orienterede om de afholdte kommunalbestyrelsesmøder.  
     Livlig debat om p-pladser, kommer der parkeringsmuligheder i Havnegade? Der mangler p-pladser i Holbæk!! 
     Der mangler et plejehjem i Holbæk Kommune! 
     Solceller på kommunale bygninger er ikke tilladt 
     Denne gang er der sorte tal på bundlinjen i Holbæk Kommune.
     Velplanlagt og vellykket Orø-træf Ole B roser det i høje toner. 

c.      Kommunekredsen, referat fra 21.6. og 23.8. bilag 
      HC orienterede om mødet den 23.august. 
      Kongressen er kun 2-dages i år.
     Tilmeldte til kongressen: Jan Thiemann, H.C. Hansen, Jens Kristiansen,
      Preben Thisgaard og Erik Just Pedersen. 

d.      DSU Holbæk               Intet da der ikke er mødt nogen fra DSU!!! 

e.      Regionen 
      Økonomien er ikke for god. Budgetforlig for 2019 er indgået af alle undtagen Enhedslisten. 
      Problematisk at rekruttere og fastholde personale.
      Nogle sygehuse har svært ved at overholde budgettet. 
      Der mangler praktiserende læger i Region Sjælland. Om få år vil 100.000 borgere i Region Sjælland være tilknyttet en
      budsklinik og derfor ikke have en fast læge!! 
      Måske kan E-klinik bruges?? Der skal spares 11 millioner på den offentlige trafik!!!

f.        Folketinget ved Kaare 
       Første gang siden 1973 der er 5 kandidater til statsministerposten!
       I forbindelse med finansloven formodes det at der ”deles gaver ud” da der jo skal være valg til Folketinget senest i juni 2019! 
       Vi må prøve at dreje valgkampen ind på de emner vi er bedst til. Kaare har lavet en folder der skal deles ud i
       Holbæk Kommune. 
Kaare forventer det bliver en hård valgkamp til næste Folketingsvalg!!!

g. Kaares valgudvalg v. Lizette P.            
    Intet nyt! 
h.   AOF.                  Næste møde den 26.september.
                                Repræsentantskabsmøde i 2019 bliver den 29.april! 
i.   Svinninge lokalforum         Intet. 
j.   Andre                                    Intet

 5.  Forslag til behandling på næste møde. 
    Café-aften i Svinninge

6.      Eventuelt.     Intet.

              Næste møde: 26-9-2018 
Således opfattet og refereret af Lene Duholm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


Svinninge Partiforening

Formand: Hans Chr. Hansen * Vestervang 2 * 4520 Svinninge 
Telefon: 29 26 29 45 * Mobil arb. 72 36 54 33 * e-mail: HCHH64@hotmail.com  

20.6.2018

 

Referat den 20.6.2018

 Tilstede: Hans Chr. Hansen, Jørgen Jensen, Jørgen Hass, Annie Hass, Birgit Andreassen, Lizette Petersen, Karin Larsen, Jørgen Larsen, Ole Brockdorff og Trine Birk Andersen (Ole og Trine kom senere)

Fraværende med afbud: Lene, Kaare, Nicolai Nicolaisen, Tom Trædmark. 
Fraværende uden afbud: Karen Sejerø

    Dagsorden: 
1.        Velkomst og valg af ordstyrer. 
           Formanden bød velkommen og Annie Hass valgt som ordstyrer 
2.       Godkendelse af referat 
       Bestyrelsesmødet 25.4 
       
 Referat godkendt med flg. ændring: Kaares kampagnechef er Nikolai Bay

3.        Økonomi 
          
a.      Regnskab. 
          
  Jørgen Jensen gennemgik det omdelte regnskab

4.        Meddelelser og orientering 
          
a.      Formanden

Som bekendt er der torvedag den 12.8 i Svinninge. Der er fælles morgenbord, som 
Bageren står for. Cykelløbet kommer gennem byen. Vi har ingen stand. Den 15. Maj deltog Hans Chr. i møde vedr fordeling af valgtilforordnede o.l. Der er kommet et oplæg om 2 holds skift. 1. Hold fra 7.00-17.30 og næste hold fra 17-slut. Valgformanden er på hele dagen. Man kan også vælge at være der hele dagen til slut. Tiderne er på nuværende ca-tider. Nærmere besked kommer snarest muligt.

b.      Gruppen 
God borgmester. Forrige søndag et evalueringsmøde om budget: Borgmester forhandlet med de øvrige partier i Holbæk. Venstre afventende, AL vil ikke være med. Følgende prioriteret: Folkeskolen og det grønne område. Ole deltog i møde i Jyderup – et godt møde. Der er ansøgt om Moske i Holbæk. Vi skal huske på, at vi i Danmark har religionsfrihed. Spildevandsplanen er der ikke penge til på nuværende tidspunkt. Nuværende anlæg gennemtjekkes – der er forskellige takster alt efter forbrug. Biogasanlæg i Kvanløse. Der er debat om placeringen, men det skal være placeret nær naturgasledning. 
Borgmesteren kontaktet Christiansborg.

Affald: Affald sorteres og vejes. Der kommer muligvis forkerte ting i de forkerte spande. Måske skal affald ikke vejes fremover. Det skal i udbud næste år. 
Snak om bebyggelse ved Ringstedvej. 
Snak om højhusbyggeri i Holbæk.

Spørgsmål: bliver der debatteret om der er mulighed for udstykning af grunde i Svinninge. Der kigges på det. Vi mener, det haster. 
Snak omkring betonfabrikken i Svinninge 
Snak om Sportsbyen. 
Hvordan går det med vedligeholdelse af Jyderup Camping? Snak om emnet. Det skal undersøges nærmere. Bygningerne er elendige.

Gruppen fungerer godt.

c.      Kommunekredsen, referat fra 24.5.18, bilag 
         Snak omkring kommentar fra Holbæk partiforening til sidste møde i Kredsen. 
         Det er vedtaget på kredsbestyrelsens møde 24.5.18, at Svinninge-messen betales af 
          Kredsen fremover ift. formandens bilag til kredsbestyrelsens møde

d.      DSU-Holbæk – intet, da ingen er mødt

e.  Regionen, repræsentantskabsmøde afholdt 8.5.2018

Trine orienterede om økonomien i Regionen. Forberedelserne til budgetoplæg er i gang. Det ekstra, der er kommet fra staten, går bl.a. også til almindelige budgetstigninger. Og til uddannelse af f.eks. flere læger. Psykiatrien trænger også til et løft. Hvorfor står Slagelse tomt?? Der er nu en retspsykiater ansat. Der bør laves en overordnet plan for psykiatrien. Skal laves inde fra Christiansborg ligesom kræftplan o.l.

Holbæk sygehus: Der er intet nyt i forhold til, hvad der skal ske efter branden. Sundhedsplatformen: er den en stor forhindring for personaleudvidelse og problemer med ekspertisen forsvinder. Trine orienterede om sundhedsplatformen. Også vigtigt at vide, hvad de enkelte grupper synes om sundhedsplatformen.

f.   Folketinget ved Kaare: Intet da Kare havde meldt afbud.

g.  Kaares valgudvalg v. Lizette P. – intet nyt

h.   AOF. Orientering om AOF givet af LP og JH.

i.   Svinninge lokalforum 
Der var møde i sidste uge. Der var mødt rigtig mange mennesker op. En del fra Gudmandstrup grundet ændring for trafikanter - stiler er fjernet. Beboerne er nervøse for, at det vil give gener for dem. Trafikgruppe arbejder videre på sagen for at få den ordentligt belyst. Cykelløbet 12. 8. Blev også snakket om. Svinninge Cykelløb: der var mange deltagere (ca 150) igen i år.

j.   Andre 
5.        Fælles skrivelse vedr. kvoteflygtninge, bilag 
    Vi bakker op om skrivelse fra Tornved-Jernløse ang. Kvoteflygtninge

6.        Forslag til behandling på næste møde 
          Intet      

7.        Eventuelt   Intet

Næste møde: 29.8.2018 
 Referent: Lizette


   

Referat af bestyrelsesmøde den 25.4.2018

Kl. 19.00, afholdt hos Birgit Andreasen.

 

          Tilstede: Hans Chr. Hansen, Jørgen Jensen, Annie Hass, Jørgen Hass, Lizette 
          Petersen, Ole Brockdorff, Birgit Andreasen, Nicolai Nicolaisen og Lene Duholm.

          Fraværende med afbud: Trine, Kaare og Karen.

         Fraværende uden afbud:

    Dagsorden:

1.  Velkomst og valg af ordstyrer. 
HC bød velkommen og takkede Birgit for at lægge hus til. 
Annie Hass valgt til ordstyrer.

2.  Konstituering.

a.      Næstformand: Lizette Petersen. 
b.      Sekretær: Lene Duholm 
3.  Godkendelse af referat

a.      Bestyrelsesmødet 13.3 og generalforsamlingen

Begge referater godkendt.

4.  Økonomi. 
a.      Regnskab.

Jørgen Jensen gennemgik økonomien. 
Dags dato har vi 46 medlemmer. 
5.  Meddelelser og orientering.

a.      Formanden. 
Hjertestarter venter svar på ansøgning. 
God messe med godt fremmøde, positiv stemning. 
Mange lokale borgere. 
Partiforeningsformændene har været til møde med borgmesteren. 
    Valgudvalg til folketingsvalget startes op og skal bestå af: 
    En fra hver partiforening (ikke nødvendigvis formanden), 
   Nikolai som ansvarlig overfor kredsen, Erik som kredsformand, 
   Kaj Erik som kasserer, en repræsentant fra DSU. 
   Møde i valgsekretariatet i Kanalstræde 2 den 15.maj fra kl. 17.30 til 19.30. 
   Orientering om bemandingen på valgstederne.  Debat om hvordan man afvikler arbejdet som valgtilforordnede.
   Er der nok stemmebokse på de forskellige afstemningssteder?
   HC og Jørgen Jensen deltager fra Svinninge Partiforening. 

 Fra Kaare: Debat om brug af pengene i Landsbyggefonden. 
 Folder lavet af Kaare skal uddeles – kun til de almene boliger!
F
ordelingen af folderne laver vi efter mødet.

b.      Gruppen

Det går godt med borgmesteren. Ideer til hvordan baglandet kommer med – Nicolai Bay og Ole Brockdorff arbejder på det. På Rejseplanen vil man arbejde på at kunne komme fra hjemadressen til bestemmelsesstedet med brug af Flextrafik på mellemstykket.Der bliver bus til Sportsbyen. Vedrørende betonvarefabikken i Svinninge er der kommet en indsigelse fra et beboerpar – denne indsigelse har ikke opsættende virkning!! Byggegrunde bliver byggemodnet efterhånden som der er penge til det!

 

c.      Kommunekredsen, møde afholdt 12.4, repræsentantskabsmøde 24.4 

HC refererede fra Kommunekredsrepræsentantskabsmødet afholdt den 24.april 2018. Politiske møder og fredagscafeer planlægges at starte op igen efter  sommerferien. Alle Partiforeningerne har afholdt generalforsamlinger.  

d.      DSU Holbæk:               INTET  

e.      Regionen, repræsentantskabsmøde 8.5.

Servicekonceptet har været kritiseret stærkt. De portører der skal gå fra i løbet af få år fritages for uddannelse. Personalegrupper med fysiske, sproglige og/eller andre besværligheder fritages også for uddannelse. Alle skal ansættes i en afdeling, dette gælder for både 3-f’ere og FOA’er. Regionsrepræsentantskabsmøde den 8.maj i Ringsted Kongrescenter  HC Hansen, Lizette og Lene deltager fra Kredsbestyrelsen, Karin Larsen og Jørgen Hass deltager fra Svinninge Partiforening. HC er chauffør og der er afgang fra P-pladsen ved Rema 1000 kl.15:45!

 f..  Folketinget ved Kaare: INTET  

g.      AOF, repræsentantskabsmøde afholdt 19.4

    Hele tiden forandringer, regeringen ændrer gang på gang på uddannelser      

    og betingelser og betalinger.

AOF formår heldigvis at tilpasse sig konstant.

Økonomien klares fint!  

h.      Svinninge lokalforum

Hvert projekt skal have en tovholder ellers bliver projektet ikke til noget.

12.august afholdes cykelløb i Svinninge så der bliver brug for rigtig mange frivillige hjælpere til dette.

i.   Andre

6.  Mødekalender 2018, bilag

Uge nr.

Ugedag

dato

Bemærkninger

17

Onsdag

25.4

Er afholdt.

 

 

 

 

25

Onsdag

20.6

Afbud: Lene

 

 

 

 

35

Onsdag

29.8

Afbud: Annie og Jørgen Hass, Kaare

 

 

 

 

39

Onsdag

26.9

Afbud: Annie og Jørgen Hass

 

 

 

 

45

Onsdag

7.11

 

 

 

 

 

49

Onsdag

5.12

Der forventes at være æbleskiver.

 

 

 

 

3, 2019

Onsdag

16.1

 

 

 

 

 

9

Onsdag

27.2

Afbud: Annie og Jørgen Hass

 

 

 

 

11

Onsdag

13.3

Generalforsamling

 

HC sørger for at bestille lokaler til alle møder!  

7.  Forslag til behandling på næste møde.  

8.  Eventuelt.

Vi skal blive bedre til at respektere hinanden når vi har fået ordet!!  
Næste møde: 20.juni

 

Således refereret af Lene Duholm.

        

 

14.april 2018 

Referat fra Generalforsamling 
Afholdt tirsdag den 13.-3.-2018 Kl. 19.00 
I Svinninge biblioteks møde lokale, salen 

Til stede:       Hans Chr. Hansen, Annie Hass, Jørgen Jensen, Jørgen Hass, Lizette Petersen, 
                      Karin Larsen, Birgit Andreasen, Irene Askengren, Niels Erik Jørgensen,
                     Peter J
ensen, Ole Hansen, Nicolai Nicolaisen og Lene Duholm. Kaare D. Bek og  
                     Christina K. Hansen stødte til senere på grund af andre møder. 
Afbud:          Karen Sejerø og Tom Trædmark.
Hans Chr. bød velkommen.  
1.  Valg af dirigent.   Annie Hass valgt som dirigent.  
 2. Godkendelse af forretningsorden.     Godkendt
3.Godkendelse af dagsorden.    I punkt 13g ændres tallet til 4 og Karen Sejerø føjes til. Med denne ændring er dagsordenen godkendt. 
4. Valg af stemmetællere.     Lizette Petersen og Jørgen Jensen er valgt til stemmetællere. 
5. Bestyrelsens beretning ved formanden, Hans Chr. Hansen. 
Endnu et år er gået siden generalforsamlingen i februar 2017. Dette giver os en god grund til at se tilbage på      2017 på godt og skidt. 
Blev 2017 bedre end 2016 set med socialdemokratiske øjne, eller blev det som vi forventede? Svarene på disse spørgsmål vil jeg komme ind på i løbet af beretningen. Vi skal nu til at se på 2018, som er det første år for det nyvalgte kommunalbestyrelse- og regionsråd. Vi kan med rette stille os selv spørgsmålet: Hvad forventer vi af 2018? Hvad kan vi ændre og gøre bedre i 2018. 2017 var som bekendt et valgår med valg til kommune og region. Sideløbende hermed var der også valg til ældrerådet. 2017 var det sidste år i den forgangne valgperiode. Bestyrelsen har holdt 9 bestyrelsesmøder i 2017. Alle medlemmer er naturligvis velkomne til at deltage i bestyrelsesmøderne. På hvert møde har vi drøftet den politiske situation i henholdsvis kommune og region samt på landsplan. Vi har altid en god og konstruktiv debat om den førte politik. Det er dog ikke altid bestyrelsen er enige i den førte politik. På kongressen 2017 var det formanden der deltog. Kongressen blev holdt i en god stemning. Mette holdt en ganske god tale. Det var en god og lang debat omkring talen. Dog gav Mettes udmelding om, at partiet støtter op om regeringens forslag om at Danmark ikke længere skal modtage kvoteflygtninge fra FN, 500 personer, en del kritik. Mange kongresdeltagere udtrykte deres modstand mod partiets beslutning. Det er ikke socialdemokratisk politik ikke at hjælpe de allersvageste flygtninge. Socialdemokratiet bør stoppe med at danse efter regeringen og DF’s pibe på flygtninge området. Bemærkninger virkede ikke til at påvirke Mette Frederiksen ret meget. Partiets 7. principprogram blev vedtaget på kongressen. Partiets 1. principprogram blev vedtaget i 1876 under Louis Pios formandskab. Det nye principprogram kan findes på partiets hjemmeside. Partiet har for 3. år i træk oplevet en medlemsfremgang. På kongressen blev det oplyst at der er 40.159 medlemmer. Medlemsfremgangen skyldes bl.a. intro medlemskabet, som er et gratis medlemskab i 6 mdr. Efter denne orientering om kongressen er det tid til at se på vores egen andedam - Holbæk Kommune. Det har været et rædselsfuldt år i Holbæk Kommune. Serviceniveauet blev absolut ikke forbedret på nogen områder. 2017 var dårlig begyndt før end budgettet måtte genåbnes og yderligere besparelser måtte gennemføres. Truslen om at blive sat under administration af Indenrigsministeriet hang tungt over kommunen i en stor del af 2017. Måske hænger der stadig en skygge af den? 2017 har ikke været noget godt år for de ansatte i kommunen. Sparekniven har konstant hængt over deres hoveder. Hvad der ellers har været på byrådets dagsorden i 2017, og hvad der ellers er foregået i Holbæk Kommune, vil jeg overlade til vores borgmester Christina K. Hansen at orientere om under et senere punkt på dagsordenen. Regionen er ikke noget, vi som borgere hører særlig meget til i hverdagen. I Svinninge partiforening bliver vi holdt godt orienteret om, hvilke ting, der sker i Regionsrådet. Nicolai er altid god til at give os en bred orientering om, hvad der foregår i regionen, når han deltager i vores bestyrelsesmøder. Derfor vil jeg ikke komme yderligere ind på det regionale. Det vil jeg trygt overlade til Nicolai på et senere punkt på dagsordenen. På det landspolitiske er der desværre ikke sket nogle forbedringer i 2017. Lars Løkke Rasmussen sidder stadig på magten med god støtte fra Dansk Folkeparti, I efteråret oplevede vi at socialdemokratiet stemte for regeringens forslag om, at Danmark ikke længere skal modtage kvoteflygtninge fra FN. Det finder vi i Svinninge partiforening ganske kritisabelt og uhørt. Det er ikke socialdemokratisk politik ikke at hjælpe de allersvageste flygtninge i verden. Jeg vil ikke komme ydereliger ind på det landspolitiske. Det vil jeg overlade til vores folketingsmedlem Kaare Dybvad. Der skal lyde en tak til Kaare for at holde os orienteret fra Christiansborg. Han har deltaget i partiforeningens møder i det omfang, han har haft tid, når han ikke har været optaget af møder i andet regi. I Svinninge og omegn er der ikke sket noget revolutionerende i 2017. Dog har der været et par lyspunkter. En ny virksomhed er under etablering, Svinninge Betonvarefabrik er flyttet ind på Nordgårdsvej. Der ud over er der kommet gang i udstykningen af byggegrunde i byen. Udstykningen på Ringstedvej ser ud til at gå fremad. Det er dog en privat udstykning. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi gerne havde set, at der også var gang i en kommunal udstykning i Svinninge. Arealet findes men pga. kommunens dårlige økonomi, har kommunen ikke råd til at begynde kloakeringen af arealet. Det er partiforeningens ønske, at der snart kommer gang i den kommunale udstykning i Svinninge.

Bestyrelsen hilser Svinninge Betonvare Fabrik velkommen. Vi er glade for, at der endelig kommer arbejdspladser til byen. 2017 var som bekendt valgår. Valgkampen startede stille og roligt op umiddelbart efter at urafstemningen om kandidaternes placering på listen, var gennemført. Christina forestod uddannelsen af kandidaterne henover foråret, så de var godt klædt på, når valgkampen for alvor startede efter sommerferien. Det var en tidskrævende valgkamp som blev ført på flere planer. Facebook, gadeaktiviteter, dør til dør kampagne, uddeling af valgmagasin mm. 3. tirsdag i november var så dagen, der skulle vise, hvor stor en gevinst vi kunne høste af en særdeles velgennemført valgkamp. Gruppen gik frem fra 6 til 9 mandater, og Christina kunne efter nogle svære forhandlinger sætte sig i borgmesterstolen, støttet af Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten. Efterfølgende har også Lokallisten indgået en aftale med konstitueringsgruppen. Til Christina skal der lyde et rigtigt stort tillykke med posten. I Svinninge har vi en forventning om, at nu vil der ske forandringer, både for kommunens borgere og ikke mindst for kommunens ansatte. Når nu alle roserne til Christina og dem nyvalgte gruppe er delt ud. Så må vi desværre konstatere at Svinninge partiforening ikke blev repræsenteret i den kommunalbestyrelse, idet Jørgen Jensen efter 24 år i kommunalpolitik, desværre ikke blev genvalgt, og det lykkedes heller ikke Niels E at få stemmer nok til at komme ind. Både Jørgen og Niels E førte ellers en meget aktiv valgkamp. Partiforeningen vil gerne sige Jørgen en stor tak for de 24 år, han har været med i kommunalpolitik. Det er trods alt sjovere at stoppe, når man selv har besluttet det, end at blive stemt ud af vælgerne. Der skal også lyde en stor tak til alle, der deltog aktivt i valgkampen med forskellige opgaver som plakatopsætning, postkassefodring mv. Også valget til regionsrådet gav fremgang til Socialdemokratiet. Nicolai blev genvalgt og vores kandidat nr. 2 blev overraskende også valgt ind, og Trine havde absolut ikke været særlig aktiv i valgkampen, hvilket var aftalen, da hun stillede op.Vi kan med stor glæde konstatere, at vores målsætning for valget blev opfyldt. Nu skal en beretning ikke kun været et tilbageblik på, hvad der er sket i det forgangne år. Vi skal også se frem mod de opgaver, der venter i 2018. 2018 bliver forhåbentlig lidt roligere end 2017. Vi skal have fokus på medlemshvervning. Borgmestereffekten bør give en medlemsfremgang. Den 24-25 marts 2018 er vi at finde på Svinninge messen. Planlægning er i fuld gang. Hvis vi er så heldige, at der kommer et folketingsvalg, så er vi selvfølgelig klar til at arbejde for at få Kaare genvalgt til folketinget. Vi skal også i 2018 huske at inddrage de af vores medlemmer, der ønsker at være aktive på den ene eller anden måde i foreningen. Til slut skal der lyde en stor til bestyrelsen og alle aktive medlemmer for deres indsats i 2017 - specielt i valgkampen  

6. Orientering fra kommunalbestyrelsen ved borgmester, Christina K. Hansen. 
 Det har været overvældende med al denne interesse der har været på grund af Christinas unge alder og at  hun er den yngste borgmester!! En masse medieomtale og et væld af interviews har været lidt overvældende. Christina orienterede bredt om forhandlingerne forud for konstitueringsaftalen, kommunalbestyrelsens arbejde og om udsigten til nye arbejdspladser i Holbæk Kommune. Den økonomiske situation i Holbæk Kommune er for tiden så god at vi IKKE kommer under administration i denne omgang. Der skal handles med fornuft og omtanke så Holbæk Kommune kommer på ret kurs! En del ting skal lige vendes og måske skal der træffes nye beslutninger og udstikkes en ny kurs. Christina er godt klar over der venter en masse udfordringer men hun ser lyst på fremtiden. 
 7. Orientering fra Regionsrådet ved, Nicolai Nicolaisen. 
 *Der blæser nye vinde i Regionen. Arbejdsmiljøet bliver igen taget seriøst, så den enkelte medarbejder vil  Komme til at mærke klare forbedringer.         *Overbelægningen på Holbæk Sygehus bliver taget alvorligt.  *Problemerne bliver ikke længere fejet ind under gulvtæppet med sager administrationen har           forsøgt skjult for politikerne og offentligheden. *Problemerne vil igen blive kaldt ved deres rette navn. Den 1. april tiltræder en ny Sygehusdirektør  Leif Panduro, Kar kirurg af uddannelse og Finsen direktør fra Riget. *Skanderborg modellen indføres, så udvalgene får større kompetence.  *Politikerne skal være synlige. Valget den 19. november var et historisk godt valg. Ny S borgmester. Christina. Ny S regionsformand Heino Knudsen. 2 valgt i Holbæk Kredsen. Trine blev valgt, hvilket vist var den største overraskelse for hende. Så alt i alt et godt socialdemokratisk valg. Vi fik 13 mandater og V fik 10 mandater. De blå partier i Regionen gik i chok! Efterfølgende anede de ikke deres levende råd og gik helt i selvsving. Selv om de fik 10 pladser som de ikke havde krav på, nægtede de efterfølgende under konstitueringen at indgå i et samarbejde. S, DF, LA og EL fandt hurtigt sammen. SF kom lidt senere, men så begyndte et medlem fra EL at forlange halal slagtet kød på menuen på sygehusene. Heino skar igennem og EL var ikke længere med i konstitueringen. Der er kød på alle menukort, som muslimerne må fortære. SF gik med i konstitueringen og således blev det! S beholdt 3 udvalgsformandsposter. For sygehuse, det nære sundhed og Femern bælt udvalget. Jeg blev formand for ”Det nære sundhed” og medlem af social- og psykiatriudvalget. Hvilket betyder at sundhed der ikke er på sygehusene, ligger i mit udvalg. For eksempel Sundhedshuse, frivillige, praktiserende læger, psykologer og fodterapeuter. Faktisk hele sygesikringsområdet incl. Sundhedsaftalen med kommunerne.   Holbæk Sygehus har haft det utrolig hårdt i de sidste 20 måneder. Først blev en geriatrisk afdeling i Roskilde overflyttet til Køge Universitetssygehus. Køge lukkede derefter afdelingen, så patienterne blev henvist til Holbæk, der samtidig fik udvidet optageområdet med Lejre Kommune. Økonomien og sengepladserne fulgte bare ikke med. Alle berørte fagforeninger stod sammen før valget og påpegede arbejdssituationen som katastrofal. Stenbæk og FU reagerede ikke. Erkendelsen af, hvor slemt det stod til, var totalt fraværende. Jeg skrev om det. Jeg påtalte det for Stenbæk og for sygehusdirektøren i gruppen. I økonomiaftalen kom der et par linjer, hvor man skulle se på forholdene i 2018. Imens blev afdelingen affolket, presset var for stort. Efterfølgende har jeg fundet ud af, at sygehusledelsen fik besked fra Stenbæk om at økonomien skulle overholdes! Så fik vi Heino som ny Regionsformand. Han indkaldte til ekstraordinært FU-møde - det første nogensinde i Regionsrådets levetid! Der blev bevilget omkring 10 millioner kroner til en her og nu indsats. Endvidere skal Holbæk Sygehus udarbejde planer for udvidelse, så sygehuset får udvidet sengekapaciteten. Der er fortsat en stor udfordring i at tiltrække nye medarbejdere. Den nye sygeplejerskeuddannelse i Holbæk Sygehus begynder til september med 30 elever. Håbet er, at sygeplejerskerne efter uddannelse fortsat ønsker at arbejde i Holbæk. Udfordringerne i mit udvalg er mangfoldige. Dækning af praktiserende læger i hele regionen. Kørsel af praktiserende læger på nattevagt, frivillige indsats, genindlæggelser, Sundhedshuse i samarbejde med kommunerne og praktiserende læger, udskrivninger / kommunerne stor forskel. Det præhospitale område ved overgang fra ambulance til sygehus, sundhedsydelser placering så de kommer nærmere på borgerne, større sammenhæng, det elektroniske sygehus, indgang til det akutte område, høreapparater i relation til det der skal håndteres nært.   Listen er meget længere osv. osv…… Målet er at den enkelte borger oplever nærhed og sammenhæng. Det sker ikke ”over night”, men der vil blive arbejdet intens på det. På mandag den 19.marts har vi det første helt ordinære Regionsrådsmøde, en ny dag venter med nye og spændende opgaver! Hvad er ikke nævnt: Køge Universitetshospital færdig 2022. Mange funktioner vil blive samlet i Køge til den tid. Holbæk skal ikke afgive yderligere, men Roskilde vil ikke længere have senge til overnatning og kun enkelte funktioner vil fortsat være på matriklen. Så hvis sygeplejersker eller læger vil have blivende stillinger her i området er det Holbæk og ikke Roskilde der er fremtiden efter 2022. Trine vi har fået med i gruppen vil berette om Sundhedsplatformen og psykiatrien, som hun arbejder med til daglig i Hovedstads Regionen. Nu er det S ved roret og det forpligter: Jeg konstaterer: stor sammenhæng mellem det Heino og øvrige kandidater sagde før valget og det vi vil gennemføre de næste 4 år. Der er udsigt til den bedste periode i Regionens historie. Jeg glæder mig til arbejdet i gruppen.

Mit motto er: Vi er ikke valgt for at blive genvalgt, men valgt for at ændre!

        NB:    Regionen overtager togdriften Roskilde – Køge -  Elektrikeruddannelse til Kalundborg. -  Tjener og Gastronom uddannelse til Odsherred.
       Fortsat flere arbejdspladser til Region Sjælland. -  2 nye professorstillinger i Region Sjælland er blevet besat.   

   8.  Orientering fra Folketinget ved, Kaare Dybvad Bek. 
Kaare talte varmt om den fremgang der har været for Socialdemokratiet i de senere år. 
Kaare orienterede bredt om de mange tiltag på det landspolitiske område. lygtningepolitikken er et svært område. I øjeblikket er der boligforhandlinger – de er svære at lave aftaler om! 
   9. Regnskab ved kassereren, Jørgen Jensen. 
      Jørgen fremlagde det reviderede regnskab. 
      Regnskabet blev godkendt.  
 10. Fastsættelse af kontingent. 
      Bestyrelsen indstiller en årlig stigning på 10,00 kr. 
      Kontingentstigningen blev vedtaget.                                          

11.   Indkomne forslag. 
       Forslag skal være formanden i hænde senest fire dage forud, iflg. vedtægterne.
        Ingen forslag modtaget.

12. Valg af folketingskandidat, bestyrelsen indstiller Kaare Dybvad Bek. 
       Kaare Dybvad Bek er genvalgt som vores folketingskandidat. 
13.  Personvalg. 
            a. Valg af kasserer (for 2 år)

                På valg er Jørgen Jensen                                                                 Genvalgt 
            b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (2 år) 
           På valg er Lene Duholm, Birgit Andreasen, Jørgen Hass             Genvalgt 
            c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (for 1 år) 
            På valg er Tom Trædmark Jensen og Karin Larsen                     Genvalgt 
            d. Valg af 1 revisor (for 2 år) 
            På valg Jens Peter Jensen                                                               Genvalgt 
           e. Valg af 2 revisorsuppleanter (for 1 år) 
    å valg Irene Askengren og Niels Fly                                            Genvalgt 
           f. Valg af 2 fanebærere (for 1 år) 
           På valg er Hans Chr. Hansen og Jørgen Jensen                          Genvalgt 
          g. Valg af 4 repræsentanter til AOF Nordvestsjælland (for 2 år) 
          På valg er Irene Askengren, Birgit Andreasen, Karin Larsen og Karen Sejerø. 
          Irene Askengren, Birgit Andreasen og Karin Larsen                   Genvalgt 
          Karen Sejerø                                                                                      Nyvalgt 
          h. Valg af 1 repræsentant til Socialdemokratisk Fritidsundervisning (for 1 år) 
         På valg er Karen Sejerø                                                                    Genvalgt 
         i.   Valg af 1 suppleant til Socialdemokratisk Fritidsundervisning (for 1 år) 
         På valg er Lene Duholm                                                                  Genvalgt 
        j. Valg af 2 repræsentanter til regions repræsentantskab 
        På valg er Jørgen Hass og Karin Larsen                                         Genvalgt 
        k. Valg af 2 suppleanter til regions repræsentantskab (for 1 år) 
        På valg er Jørgen Jensen og Birgit Andreasen                             Genvalgt 
        l. Valg 2 repræsentanter til kommunekreds repræsentantskabet (for 1 år) 
       På valg er Karin Larsen og Lene Duholm                                       Genvalgt 
       m. Valg af 2 suppleanter til kommunekreds repræsentantskabet (for 1 år) 
      På valg er Karen Sejerø og Birgit Andreasen                                   Genvalgt  

14.   Eventuelt. 
        I kaffepausen fik Jørgen Hass blomster og bevis på at en enig bestyrelse (de bestyrelsesmedlem 
        mer der var tilstede ved det pågældende møde), i efteråret besluttede at han skulle udnævnes til 
        ÆRESMEDLEM I SVINNINGE PARTIFORENING grundet det store arbejde han altid har gjort for 
        Socialdemokratiet! 
HC siger tak til Annie for at klare dirigentposten, tak til Christina, Nicolai og Kaare for deres  orientering fra hver deres job.   

Således opfattet og refereret af     Sekretær   Lene Duholm       Socialdemokratiet Svinninge


 

24 april 2018 

 

Referat af Bestyrelsesmøde den 13.3.2018, 

Afholdt i Svinninge biblioteks mødelokale 

Tilstede: Beklager jeg ikke fik noteret hvem der var til stede!!  

Fraværende med afbud: Karen Sejerø, 

Fraværende uden afbud: 

Dagsorden: 

1.  Velkomst og valg af ordstyrer. 

HC bød velkommen og påtog sig selv ordstyrerposten. 

2.  Godkendelse af referat 

a.      Bestyrelsesmødet 5.12. 2017 og 16.1.2018 

 Stor lettelse over at referatet fra 5.dec. 2017 var dukket frem af gemmerne! 

Begge referater blev godkendt uden bemærkninger. 

3.  Økonomi. 

a.      Regnskab. 

Jørgen Jensen orienterede om regnskabet, 3 medlemmer er slettet på grund af manglende betaling i 2017. 

Dags dato 46 medlemmer.       

4.  Meddelelser og orientering. 

a.      Formanden. 

Generalforsamling i Aftenskolen den 22.marts, Karen deltager. 

b.      Gruppen               Intet 

c.      Kommunekredsen Intet 

d.      DSU Holbæk         Intet 

e.      Regionen 

Regionsrepræsentantskabsmøde den 8.maj kl. 17.00 i Ringsted Congrescenter. 

f.        Folketinget ved Kaare   Intet 

g.      AOF 

Repræsentantskabsmøde den 19.april på AOF i Holbæk. 

h.      Svinninge lokalforum   Intet 

i.        Andre.   Intet 

5.  Svinningemessen 2018 

Der var kun 4 fremmødte til mødet vedr. Svinningemessen der afholdes den 24-25.marts. Stande kan stilles op fredag. 

Folkene fra Svinninge Partiforening mødes kl. 14:00 for at gøre klar, Lene   

leverer bord og stole til standen. 

6.  Generalforsamling 13.3.2018 kl.19.00. 

Karen har meldt afbud pga. sygdom, i hendes fravær foreslår vi Annie Hass som ordstyrer. 

7.  Forslag til behandling på næste møde. 

Mødekalender for 2018. 

8.      Eventuelt. Intet. 

         Næste møde 2.4.2018 kan ikke gennemføres så vi aftaler at holde møde den 11.april i 

         stedet for. 

Således opfattet og refereret af

Lene Duholm

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                 

Socialdemokratiet i Svinninge

 Sekretær Lene Duholm, Markedsvej 4, 4520 Svinninge

Mail: leneduholm56@hotmail.com Mobil: 21276595 

                                                                                                      3.februar 2018

 

REFERAT: Bestyrelsesmøde den 16.1.2018 kl. 19.00

i Svinninge biblioteks mødelokale

Tilstede: Hans Chr. Hansen, Ole Hansen, Karen Sejerø, Birgit Andreasen,
Jørgen Jensen og Lene Duholm.  

Fraværende med afbud: Karin Larsen, Lizette Petersen og Tom Trædmark              Jensen.  

Fraværende uden afbud: Nicolai Nicolaisen, Kaare Dybvad Bek, Jørgen Hass            og Annie Hass.

Dagsorden:

1.  Velkomst og valg af ordstyrer. 
HC bød velkommen.

Karen Sejerø valgt til ordstyrer.

2.  Godkendelse af referat

a.      Bestyrelsesmødet 5.12. 2017

Referatet blev håndskrevet og er MÅSKE bortkommet, derfor udsættes dette punkt til næste møde.

3.  Økonomi. 

a.      Regnskab.

Jørgen Jensen orienterede om regnskabet.

Vi har dags dato 46 medlemmer.

Jørgen Jensen har indbetalt det halve af beløbet for standen på Svinninge Messen 2018.  

4.  Meddelelser og orientering.

a.   Formanden.

Lørdag den 10.februar afholdes der ”Kursus i Generationsskifte” fra kl. 9:00 til 15:00 på FOA Holbæk.

Fra Svinninge Partiforening deltager Hans Chr. Hansen, Lizette Petersen og Jørgen Jensen.

Lene Duholm deltager ikke på grund af arbejde.  

Mail fra Intac: Er imod omskæring af drengebørn!

Vi opfordres til at tage stilling til dette og melde ud.

Nu tager vi ikke stilling men ser tiden an og tager stilling senere!

b.      Gruppen

Jørgen Jensen orienterede om byrådsmødet den 13.dec.2017. 

I dag mødte Ole Hansen på gruppens vegne og skulle hilse fra hele gruppen og fra Christina Borgmester.

I den nye byrådsperiode vil det gå på skift hvem der kommer fra byrådsgruppen og orienterer om løst og fast fra livets gang på Rådhuset i Holbæk.  

Det ønskes at hver partiforening afleverer en mødeplan for hele året til Ole Hansen, således at ingen afholder møder samtidig!

c.  Kommunekredsen, referater fra 14.12. 2017. Regionsrepræsentantskabsmøde afholdes 8.maj 2018.

d.      DSU Holbæk 

INTET

e.      Regionen

INTET

f.    Folketinget ved Kaare

INTET

g.      AOF

INTET

h.      Svinninge lokalforum

INTET

i.        Andre.

INTET

5.  Udnævnelse af æresmedlem.

En enig bestyrelse besluttede at Jørgen Hass udnævnes til Æresmedlem i Svinninge Partiforening på vores generalforsamling i foråret 2018.

6.  Svinningemessen 2018 afholdes den 24. og 25.marts.

Vi har indbetalt ½ af lejen for standen på Svinninge Messen og håber på at Kredsen på deres næste bestyrelsesmøde siger ja til at betale det resterende beløb.

Torsdag den 8.marts afholdes møde i Lions-Huset klokken 19:00 angående det praktiske omkring messen!     HC finder ud af hvem der kan deltage i dette møde da han selv er forhindret.

7.  Generalforsamling 14.3.2018 kl.19.00, bilag udkast til dagsorden

NY DATO: TIRSDAG DEN 13.MARTS!

          Lene sørger for boller med tilbehør, der forventes taget hensyn til de

          personer der ikke tåler ost og til dem der kun tåler pålægschokolade!

 

8.  Forslag til behandling på næste møde.

Godkendelse af referat fra den 5.dec. 2017?

Godkendelse af referat fra den 16.jan. 2018?

Det sidste vedr. generalforsamlingen.

9.  Eventuelt.

INTET.

 

Næste bestyrelsesmøde den 13.3.2018. kl. 18.00 og  

generalforsamling samme dag kl. 19.00.

Således opfattet og refereret af

Lene Duholm                                                                                       Socialdemokratiet i Svinninge

Sekretær Lene Duholm, Markedsvej 4, 4520 Svinninge

Mail: leneduholm56@hotmail.com  Mobil: 21276595

                                                                                               3.februar 2018. 

REFERAT fra Bestyrelsesmøde afholdt den
 5.dec. 2017

Kl. 19.00 i Svinninge biblioteks mødelokale

 

Tilstede: Hans Chr. Hansen, Lizette Petersen, Karen Sejerø, Jørgen Jensen, Birgit Andreassen, Tom T Jensen, Niels Jørgensen og Lene Duholm.

Fraværende med afbud: Annie Hass, Jørgen Hass, Karin Larsen, Kaare Dybvad Bek, Carl Peter Markussen,

Fraværende uden afbud: Nicolai Nicolaisen, Christina K. Hansen,

 

Dagsorden:

1.      Velkomst og valg af ordstyrer.

HC bød velkommen. Lizette valgt som ordstyrer.

2.      Godkendelse af referat

a.      Bestyrelsesmødet 24.10.2017

Referatet godkendt.

3.      Økonomi.

a.      Regnskab

Jørgen Jensen orienterede om vores regnskab.

Vi har dags dato 44 medlemmer i Svinninge Partiforening.

b. Betaling af kandidat pakke for Jørgen Jensen og Niels E. Jørgensen

Vores kandidater har i forbindelse med Kommunalvalget bekostet udgifter til kandidatpakken af egen lomme. Andre kandidater har efterfølgende fået dækket udgifterne af deres partiforening.

En enig bestyrelse besluttede at refundere disse udgifter til vores to kandidater.  

4.      Meddelelser og orientering.

a.      Formanden.

HC bliver formand for Hegnssynet i den nye Byrådsperiode.

Jørgen Jensen bliver menigt medlem i Hegnssynet i samme periode.

b.      Gruppen

Jørgen Jensen orienterede om byrådsmødet den 8.november 2017.

c.      Kommunekredsen, referater fra 26.10 og 23.11 2017.

Referaterne er udsendt til alle.

d.      DSU Holbæk

INTET

 

e.      Regionen

Både Trine Birk og Nicolai Nicolaisen blev valgt ind i Regionsrådet.

f.        Folketinget ved Kaare

INTET.

g.      AOF,

Uvist om Sprogskolerne stadig vil bestå!!!

Det afhænger helt af Folketinget og hvad de bestemmer.

Økonomien ser god ud. Året udviser et overskud.

Dato for Repræsentantskabsmødet i 2018 er endnu ikke fastlagt.

 

h.      Svinninge lokalforum

INTET.

i.        Andre

Indberetning af kontingent til Partikontoret skulle ske inden udgangen af november 2017!

LO holder Juletræsfest den 28.december i 3f Holbæk-Odsherreds lokaler på Spånnebæk 10, Holbæk.

5.      Kommunalvalg 2017

a.      Evaluering, havde vi styr på det? Valgtilforordnede, valgplakater, valgmateriale, kampagneplan             

                    Udpegningen af valgtilforordnede blev hurtigt løst.

                    Valgplakaterne blev ophængt og nedtaget indenfor de udmeldte frister.

                    Valgmaterialet var godt og uddelingen gik forrygende godt!

 

 VALGUDVALGET SKAL IKKE HAVE KANDIDATER SOM MEDLEMMER!

 

6.      Forslag om at foreningen investerer i en hjertestarter.

Jørgen Jensen arbejder videre med sagen.

 

7.      Svinningemessen 2018, skal vi have en stand? 8,6m2            pris 3440,00kr.

Vil Kommunekredsen hjælpe med betalingen???

8.      Ny dato for afholdelse af generalforsamling 2018.

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 14.marts 2018.

9.      Forslag til behandling på næste møde.

Generalforsamlingen.

10.  Eventuelt.

Tak til Karen og Birgit for nogle forrygende gode æbleskiver!

De var rigtig lækre.

 

Næste møde 16.1.2018

 Således opfattet og refereret af

 Lene Duholm                  

                                                                                                               24.10.2017

                            REFERAT af Bestyrelsesmøde afholdt

24.10.2017 kl. 19.00 i Svinninge biblioteks mødelokale

 

          Tilstede: Lizette Petersen, Karen Sejerø, Nicolai Nicolaisen, Jørgen Jensen,                              Birgit Andreassen, Tom T Jensen og Lene Duholm  

          Fraværende med afbud: Hans Chr. Hansen, Annie Hass, Jørgen Hass, Karin                                                      Larsen, Christina K. Hansen,        

          Fraværende uden afbud: Kaare Dybvad Bek, Carl Peter Markussen, Niels                                                           Jørgensen,

  Dagsorden:  

1.  Velkomst og valg af ordstyrer.
     Lizette bød velkommen, tog selv posten som ordstyrer.

2.  Godkendelse af referat

a.  Bestyrelsesmødet 12.9.2017
    Referatet godkendt

3.  Økonomi.

a.  Regnskab
    Dags dato 44 medlemmer.
   Jørgen Jensen orienterede om vores økonomi.

   Forslag om at lave konkurrence om stemmeprocenten i Svinninge 
   Sportscenter og præmien er et gavekort på 500 kr.til at bruge i 
   REMA1000, dette er vedtaget af en enig bestyrelse.

4.  Meddelelser og orientering.
a.  Formanden. Intet 
b.  Gruppen
    Jørgen Jensen orienterede om byrådsmødet den 13.sept.
    Jørgen Jensen orienterede om byrådsmødet den 11.okt. dette drejede sig om            behandling af budget.

c.      Kommunekredsen, referat fra mødet 28.9.2017, Lene deltog Lene refererede fra        mødet, referatet er udsendt.  

d.    DSU Holbæk
      Intet  

e.     Regionen 
      Enorm overbelægning på Holbæk Sygehus.
      Mange sengepladser er på gangene.

I månederne juli, august og september i 2016 og i de samme måneder i 2017 har der på akutafdelingen i Holbæk været indlagt henholdsvis 1600 patienter om måneden i snit og 1850 patienter, det er gennemsnitlig 250 patienter mere om måneden i 2017 og det for de samme penge som i 2016.  

Brugt 15 millioner for meget på sygehusene.
Der kunne sagtens bruges 10 millioner mere.  

Den congolesiske familie fra Haslevs velbefindende er grund til stor opmærksomhed i offentligheden. Hvad er der sket??

f.        Folketinget ved Kaare
       Intet

g.      AOF 
       Intet

h.      Svinninge lokalforum
       Intet  

i.        Andre.
       Intet

5.  Kommunalvalg 2017  

a.      Drøftelse af hvilke ønsker vi har i relation til udviklingen i vores lokalområde

Kommunale byggegrunde i Svinninge.

b.      Gadekampagne 21.10. hvordan gik det? 
       Kampagnen gik fint, ved REMA1000 er et rigtigt godt sted at stå.

c.      Plakat opsætning 28.10. kl. 12.00, hvem deltager? 
      
Jørgen Jensen, Hans Chr. Hansen, Har nogen tid og lyst at hjælpe så henvend          dig gerne til Jørgen Jensen.

d.      Profilering af S, 7,11. kl. 19.00 til 21.00 i Svinninge Sportscenter,
       hvem gør hvad???????

e.      Gadekampagne 11.11. hvem deltager?
       Karen Sejerø, Jørgen Jensen, Lizette Petersen
       måske Lene

      og hvor? 
      
Vi starter op ved Rema1000, er der mange kandidater/deltagere kan vi dele os            på både Rema1000 og Netto.  

f.        Gadekampagne 18.11. hvem deltager? 
        
Birgit Andreasen, Jørgen Jensen, Lizette Petersen,  

       og hvor?
       
Vi starter op ved Rema1000, er der mange kandidater/deltagere kan vi dele os           på både Rema1000 og Netto.  

g.      Morgen kampagne 20.11.
       på Svinninge Station, hvem deltager?
      Jørgen Jensen,

      Hvem henter morgenbrød?
      Jørgen Jensen  

h.      Husstandsomdeling
       efter 11.10. budget. 13.11. valgmagasin omdeles. ?????

 i.       Plakat nedtagning senest 26.11. hvem?,
       HC+ Jørgen,  

6.    Emner til behandling på næste møde. 
      
Evaluering af valg resultatet.

 7.  Eventuelt. 
     
Valglokalet på AOF, Roedsvej 10 i Holbæk er åbent hver dag indtil valget,                   tidspunktet er endnu ikke fastlagt.  

     Næste møde 5.12.2017 (Æbleskive møde)  

Således opfattet og refereret af 
Lene Duholm