Svinninge Partiforening
Bemærk
næste bestyrelses møde i partiforeningen er onsdag den 25.4.2018, kl.19.00, mødet holdes på Svinninge Bibliotek.

Socialdemokratiet i Svinninge

 Sekretær Lene Duholm, Markedsvej 4, 4520 Svinninge

Mail: leneduholm56@hotmail.com Mobil: 21276595 

                                                                                                      3.februar 2018

 

REFERAT: Bestyrelsesmøde den 16.1.2018 kl. 19.00

i Svinninge biblioteks mødelokale

Tilstede: Hans Chr. Hansen, Ole Hansen, Karen Sejerø, Birgit Andreasen,
Jørgen Jensen og Lene Duholm.  

Fraværende med afbud: Karin Larsen, Lizette Petersen og Tom Trædmark              Jensen.  

Fraværende uden afbud: Nicolai Nicolaisen, Kaare Dybvad Bek, Jørgen Hass            og Annie Hass.

Dagsorden:

1.  Velkomst og valg af ordstyrer. 
HC bød velkommen.

Karen Sejerø valgt til ordstyrer.

2.  Godkendelse af referat

a.      Bestyrelsesmødet 5.12. 2017

Referatet blev håndskrevet og er MÅSKE bortkommet, derfor udsættes dette punkt til næste møde.

3.  Økonomi. 

a.      Regnskab.

Jørgen Jensen orienterede om regnskabet.

Vi har dags dato 46 medlemmer.

Jørgen Jensen har indbetalt det halve af beløbet for standen på Svinninge Messen 2018.  

4.  Meddelelser og orientering.

a.   Formanden.

Lørdag den 10.februar afholdes der ”Kursus i Generationsskifte” fra kl. 9:00 til 15:00 på FOA Holbæk.

Fra Svinninge Partiforening deltager Hans Chr. Hansen, Lizette Petersen og Jørgen Jensen.

Lene Duholm deltager ikke på grund af arbejde.  

Mail fra Intac: Er imod omskæring af drengebørn!

Vi opfordres til at tage stilling til dette og melde ud.

Nu tager vi ikke stilling men ser tiden an og tager stilling senere!

b.      Gruppen

Jørgen Jensen orienterede om byrådsmødet den 13.dec.2017. 

I dag mødte Ole Hansen på gruppens vegne og skulle hilse fra hele gruppen og fra Christina Borgmester.

I den nye byrådsperiode vil det gå på skift hvem der kommer fra byrådsgruppen og orienterer om løst og fast fra livets gang på Rådhuset i Holbæk.  

Det ønskes at hver partiforening afleverer en mødeplan for hele året til Ole Hansen, således at ingen afholder møder samtidig!

c.  Kommunekredsen, referater fra 14.12. 2017. Regionsrepræsentantskabsmøde afholdes 8.maj 2018.

d.      DSU Holbæk 

INTET

e.      Regionen

INTET

f.    Folketinget ved Kaare

INTET

g.      AOF

INTET

h.      Svinninge lokalforum

INTET

i.        Andre.

INTET

5.  Udnævnelse af æresmedlem.

En enig bestyrelse besluttede at Jørgen Hass udnævnes til Æresmedlem i Svinninge Partiforening på vores generalforsamling i foråret 2018.

6.  Svinningemessen 2018 afholdes den 24. og 25.marts.

Vi har indbetalt ½ af lejen for standen på Svinninge Messen og håber på at Kredsen på deres næste bestyrelsesmøde siger ja til at betale det resterende beløb.

Torsdag den 8.marts afholdes møde i Lions-Huset klokken 19:00 angående det praktiske omkring messen!     HC finder ud af hvem der kan deltage i dette møde da han selv er forhindret.

7.  Generalforsamling 14.3.2018 kl.19.00, bilag udkast til dagsorden

NY DATO: TIRSDAG DEN 13.MARTS!

          Lene sørger for boller med tilbehør, der forventes taget hensyn til de

          personer der ikke tåler ost og til dem der kun tåler pålægschokolade!

 

8.  Forslag til behandling på næste møde.

Godkendelse af referat fra den 5.dec. 2017?

Godkendelse af referat fra den 16.jan. 2018?

Det sidste vedr. generalforsamlingen.

9.  Eventuelt.

INTET.

 

Næste bestyrelsesmøde den 13.3.2018. kl. 18.00 og  

generalforsamling samme dag kl. 19.00.

Således opfattet og refereret af

Lene Duholm                                                                                       Socialdemokratiet i Svinninge

Sekretær Lene Duholm, Markedsvej 4, 4520 Svinninge

Mail: leneduholm56@hotmail.com  Mobil: 21276595

                                                                                               3.februar 2018. 

REFERAT fra Bestyrelsesmøde afholdt den
 5.dec. 2017

Kl. 19.00 i Svinninge biblioteks mødelokale

 

Tilstede: Hans Chr. Hansen, Lizette Petersen, Karen Sejerø, Jørgen Jensen, Birgit Andreassen, Tom T Jensen, Niels Jørgensen og Lene Duholm.

Fraværende med afbud: Annie Hass, Jørgen Hass, Karin Larsen, Kaare Dybvad Bek, Carl Peter Markussen,

Fraværende uden afbud: Nicolai Nicolaisen, Christina K. Hansen,

 

Dagsorden:

1.      Velkomst og valg af ordstyrer.

HC bød velkommen. Lizette valgt som ordstyrer.

2.      Godkendelse af referat

a.      Bestyrelsesmødet 24.10.2017

Referatet godkendt.

3.      Økonomi.

a.      Regnskab

Jørgen Jensen orienterede om vores regnskab.

Vi har dags dato 44 medlemmer i Svinninge Partiforening.

b. Betaling af kandidat pakke for Jørgen Jensen og Niels E. Jørgensen

Vores kandidater har i forbindelse med Kommunalvalget bekostet udgifter til kandidatpakken af egen lomme. Andre kandidater har efterfølgende fået dækket udgifterne af deres partiforening.

En enig bestyrelse besluttede at refundere disse udgifter til vores to kandidater.  

4.      Meddelelser og orientering.

a.      Formanden.

HC bliver formand for Hegnssynet i den nye Byrådsperiode.

Jørgen Jensen bliver menigt medlem i Hegnssynet i samme periode.

b.      Gruppen

Jørgen Jensen orienterede om byrådsmødet den 8.november 2017.

c.      Kommunekredsen, referater fra 26.10 og 23.11 2017.

Referaterne er udsendt til alle.

d.      DSU Holbæk

INTET

 

e.      Regionen

Både Trine Birk og Nicolai Nicolaisen blev valgt ind i Regionsrådet.

f.        Folketinget ved Kaare

INTET.

g.      AOF,

Uvist om Sprogskolerne stadig vil bestå!!!

Det afhænger helt af Folketinget og hvad de bestemmer.

Økonomien ser god ud. Året udviser et overskud.

Dato for Repræsentantskabsmødet i 2018 er endnu ikke fastlagt.

 

h.      Svinninge lokalforum

INTET.

i.        Andre

Indberetning af kontingent til Partikontoret skulle ske inden udgangen af november 2017!

LO holder Juletræsfest den 28.december i 3f Holbæk-Odsherreds lokaler på Spånnebæk 10, Holbæk.

5.      Kommunalvalg 2017

a.      Evaluering, havde vi styr på det? Valgtilforordnede, valgplakater, valgmateriale, kampagneplan             

                    Udpegningen af valgtilforordnede blev hurtigt løst.

                    Valgplakaterne blev ophængt og nedtaget indenfor de udmeldte frister.

                    Valgmaterialet var godt og uddelingen gik forrygende godt!

 

 VALGUDVALGET SKAL IKKE HAVE KANDIDATER SOM MEDLEMMER!

 

6.      Forslag om at foreningen investerer i en hjertestarter.

Jørgen Jensen arbejder videre med sagen.

 

7.      Svinningemessen 2018, skal vi have en stand? 8,6m2            pris 3440,00kr.

Vil Kommunekredsen hjælpe med betalingen???

8.      Ny dato for afholdelse af generalforsamling 2018.

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 14.marts 2018.

9.      Forslag til behandling på næste møde.

Generalforsamlingen.

10.  Eventuelt.

Tak til Karen og Birgit for nogle forrygende gode æbleskiver!

De var rigtig lækre.

 

Næste møde 16.1.2018

 Således opfattet og refereret af

 Lene Duholm                  

                                                                                                               24.10.2017

                            REFERAT af Bestyrelsesmøde afholdt

24.10.2017 kl. 19.00 i Svinninge biblioteks mødelokale

 

          Tilstede: Lizette Petersen, Karen Sejerø, Nicolai Nicolaisen, Jørgen Jensen,                              Birgit Andreassen, Tom T Jensen og Lene Duholm  

          Fraværende med afbud: Hans Chr. Hansen, Annie Hass, Jørgen Hass, Karin                                                      Larsen, Christina K. Hansen,        

          Fraværende uden afbud: Kaare Dybvad Bek, Carl Peter Markussen, Niels                                                           Jørgensen,

  Dagsorden:  

1.  Velkomst og valg af ordstyrer.
     Lizette bød velkommen, tog selv posten som ordstyrer.

2.  Godkendelse af referat

a.  Bestyrelsesmødet 12.9.2017
    Referatet godkendt

3.  Økonomi.

a.  Regnskab
    Dags dato 44 medlemmer.
   Jørgen Jensen orienterede om vores økonomi.

   Forslag om at lave konkurrence om stemmeprocenten i Svinninge 
   Sportscenter og præmien er et gavekort på 500 kr.til at bruge i 
   REMA1000, dette er vedtaget af en enig bestyrelse.

4.  Meddelelser og orientering.
a.  Formanden. Intet 
b.  Gruppen
    Jørgen Jensen orienterede om byrådsmødet den 13.sept.
    Jørgen Jensen orienterede om byrådsmødet den 11.okt. dette drejede sig om            behandling af budget.

c.      Kommunekredsen, referat fra mødet 28.9.2017, Lene deltog Lene refererede fra        mødet, referatet er udsendt.  

d.    DSU Holbæk
      Intet  

e.     Regionen 
      Enorm overbelægning på Holbæk Sygehus.
      Mange sengepladser er på gangene.

I månederne juli, august og september i 2016 og i de samme måneder i 2017 har der på akutafdelingen i Holbæk været indlagt henholdsvis 1600 patienter om måneden i snit og 1850 patienter, det er gennemsnitlig 250 patienter mere om måneden i 2017 og det for de samme penge som i 2016.  

Brugt 15 millioner for meget på sygehusene.
Der kunne sagtens bruges 10 millioner mere.  

Den congolesiske familie fra Haslevs velbefindende er grund til stor opmærksomhed i offentligheden. Hvad er der sket??

f.        Folketinget ved Kaare
       Intet

g.      AOF 
       Intet

h.      Svinninge lokalforum
       Intet  

i.        Andre.
       Intet

5.  Kommunalvalg 2017  

a.      Drøftelse af hvilke ønsker vi har i relation til udviklingen i vores lokalområde

Kommunale byggegrunde i Svinninge.

b.      Gadekampagne 21.10. hvordan gik det? 
       Kampagnen gik fint, ved REMA1000 er et rigtigt godt sted at stå.

c.      Plakat opsætning 28.10. kl. 12.00, hvem deltager? 
      
Jørgen Jensen, Hans Chr. Hansen, Har nogen tid og lyst at hjælpe så henvend          dig gerne til Jørgen Jensen.

d.      Profilering af S, 7,11. kl. 19.00 til 21.00 i Svinninge Sportscenter,
       hvem gør hvad???????

e.      Gadekampagne 11.11. hvem deltager?
       Karen Sejerø, Jørgen Jensen, Lizette Petersen
       måske Lene

      og hvor? 
      
Vi starter op ved Rema1000, er der mange kandidater/deltagere kan vi dele os            på både Rema1000 og Netto.  

f.        Gadekampagne 18.11. hvem deltager? 
        
Birgit Andreasen, Jørgen Jensen, Lizette Petersen,  

       og hvor?
       
Vi starter op ved Rema1000, er der mange kandidater/deltagere kan vi dele os           på både Rema1000 og Netto.  

g.      Morgen kampagne 20.11.
       på Svinninge Station, hvem deltager?
      Jørgen Jensen,

      Hvem henter morgenbrød?
      Jørgen Jensen  

h.      Husstandsomdeling
       efter 11.10. budget. 13.11. valgmagasin omdeles. ?????

 i.       Plakat nedtagning senest 26.11. hvem?,
       HC+ Jørgen,  

6.    Emner til behandling på næste møde. 
      
Evaluering af valg resultatet.

 7.  Eventuelt. 
     
Valglokalet på AOF, Roedsvej 10 i Holbæk er åbent hver dag indtil valget,                   tidspunktet er endnu ikke fastlagt.  

     Næste møde 5.12.2017 (Æbleskive møde)  

Således opfattet og refereret af 
Lene Duholm