Aktivitetskalender:
Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag  d. 6. Marts 2019.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 7. april 2019  


Bestyrelsesmøde tirsdag d. 7 maj  kl. 19:00
 
Mødet afholdes: Formanden

Midlertidig dagsorden:
1.    Valg af ordstyrer
2.    Godkendelse af referat.
3.    Orientering fra formanden.
4.    Orientering fra Kommunekredsen.
5.    Stående udvalg.
a. Campingplads / Vandrehjem.
b. Organisationsudvalg.
6.    Drøftelse af den politiske situation lokalt og på landsplan.
7.    Nyt fra kassereren.
8.    Bestyrelsens opgaver.
9.    Nyt fra byrådet.
10. Eventuelt og næste møde.


 
Dagsordenen opdateres løbende frem til mødet på:
http://www.socialdemokraterneholbækkommune.dk/

-------------------------------------------------------------

Dagsorden til ordinær generalforsamling 2019
Afholdes  på Stokken, Stokrosevej 20 4450 Jyderup
Tidspunkt. søndag d.7. april 2019 kl. 11:30
Dagsorden:
 1. Opgørelse af stemmeberettigede
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af 2 stemmetællere.
 4. Bestyrelsens beretning samt fremlæggelse af aktivitetsplan for 2019. v/ Formand Jan Thiemann.
 5. Fremlæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent. v/ Kasserer Bjarne Voss.
 6. Indkommende forslag.
 7. Valg af Formand, på valg er: Jan Thiemann.
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, på valg er: Steen Hjorth Hansen, Mogens Justesen og Jonna Voss.
 9. Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år, på valg er Birthe Olsen og Mona Rosenberg Larsen.
 10. Valg af  delegerede til kommunekredsens repræsentantskab: Bestyrelsen bemyndiges til at udpege  repræsentanter.
 11. Valg af  delegerede til regionens repræsentantskab:  Bestyrelsen bemyndiges til at udpege
   repræsentanter.
 12. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant. På valg er Bent Hansen og Svend Willy Nielsen. Suppleant. Steen Hjorth Hansen.
 13. Valg af bestyrelsesmedlem kommunekredsen og suppleant. På valg er: Formand – Næstformand.
 14. Valg af 1 kongresdelegeret og 1 suppleant. På valg er: Formand – Næstformand.
 15. Valg af 2 fanebærere samt 1 suppleant. På valg er Mogens Justesen og Bjarne Voss.
 16. Bemyndigelse til udpegning af repræsentanter (7) til AOF.
 17. Indstilling af folketingskandidat.
 18. Orientering fra:
  a. Byrådsgruppen.
  b. Regionen
  c. Folketinget
 19. Eventuelt
  Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d.1. april 2019