Aktivitetskalender:

Indkaldelse til ordinær genneralforsamilin 07042018


Dagsorden til ordinær generalforsamling 2018

Afholdes  på Stokken, Stokrosevej 20 4450 Jyderup
Tidspunkt. 7. april 2018 kl. 11:00

Dagsorden:
 1. Opgørelse af stemmeberettigede
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af 2 stemmetællere.
 4. Bestyrelsens beretning samt fremlæggelse af aktivitetsplan for 2018. v/ Formand Jan Thiemann.
 5. Fremlæggelse af regnskab samt fastsættelse af kontingent. v/ Kasserer Bjarne Voss
 6. Indkommende forslag. (Skal være bestyrelsen i hænde 4 dage før generalforsamlingen.)
 7. Valg af Kassere, på valg er: Bjarne Voss  for 2 år
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, på valg er: Rya Hansen og Erik Just Pedersen
 9. Valg af to bestyrelsessuppleanter for 1 år, på valg er Birthe Olsen og Mona Rosenberg Larsen.
 10. Valg af  delegerede til kommunekredsens repræsentantskab: Bestyrelsen bemyndiges til at udpege  repræsentanter.
 11. Valg af  delegerede til regionens repræsentantskab:  Bestyrelsen bemyndiges til at udpege
   repræsentanter.
 12. Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 suppleant. På valg er Bent Hansen og Svend Willy Nielsen. Suppleant. Steen Hjorth Hansen.
 13. Valg af bestyrelsesmedlem kommunekredsen og suppleant. På valg er: Formand – Næstformand.
 14. Valg af 1 kongresdelegeret og 1 suppleant. På valg er: Formand – Næstformand.
 15. Valg af 2 fanebærere samt 1 suppleant. På valg er Sine Agerholm og Bjarne Voss.
 16. Bemyndigelse til udpegning af repræsentanter (7) til AOF
 17. Indstilling af folketingskandidat
 18. Orientering fra:
  a. Byrådsgruppen.
  b.
  Regionen
  c.
  Folketinget
 19. Eventuelt
  Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 4 dage før.